نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

چکیده

بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی هستند. زبانحقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابرایندر انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد وحدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است که م یتوانبه ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار ازمنظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعاعبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان را به سنجش خواهیم گرفت تا دقتبرگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Persian Translation of Leviathan Following LegalConcepts

نویسنده [English]

  • naser soltani
چکیده [English]

ng>:Legal expressions and concepts are abundant in many of fundamental textsof the modern political thought. The language of law has been one of themain arenas within which discussion about political thought has taken place.Therefore, when these texts are translated or transmitted into otherlanguages, the meaning and the content of the legal expressions and conceptsin terms of their scope and connotations should be considered. Only in thissituation can one rely on these translations and they deserve to be cited. Sothe revision and reconsideration of these texts from the point of view of legalconcepts may be very useful and necessary. In order to demonstrate thisargument, this paper focuses on legal expressions and concepts found in thePersian translation of Leviathan and their precision and accuracy areevaluated.Keywords: Leviathan (in translation), Legal concepts, Silence of law,Author, Representation 

الف) فارسی
، 1. اصفهانی، محمدحسین؛ حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق الشیخ عباس محمدآل سباع، ج 3
بیروت، المطبعه علمیه، 1419 ق.
. 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372
. 3. ریچارد تاک، هابز؛ ترجمه دکتر حسین بشیریه، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1387
. 4. زرگری نژاد، غلامحسین؛ رسائل مشروطیت، تهران، کویر، 1374
5. شهید ثانی؛ شرح لمعه، ج 9، قم، انتشارات داوری، 1410 ق.
. 6. طوسی، محمدحسن؛ مصباح المتهجد، تهران، مرکز بحوث الحج و العمره، 1365
، 7. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج 3
تهران، مطبعه آقا سیدمرتضی، 1330 ق.
8. قمی، علیبن محمد؛ جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین الائمة الحجاز و
. العراق، قم، انتشارات زمینه سازان ظهور، 1379
در آزادی و قدرت و قانون، ،« تغییر کارکرد قانون در جامعه امروز » ؛ 9. نویمان، فرانتس
. گردآوری و ویرایش و پیشگفتار از هربرت ماکوزه، ترجمه عزت الله فولادوند، خوارزمی، 1373
. 10 . محقق کرکی؛جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 1، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاءالثرات، 1373
11 . نایینی، محمدحسین؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و مقدمه محمود طالقانی، تهران، بیتا.
. 12 . هابز، توماس؛ لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1386
ب) لاتین
13. Jaume, Lucien, Hobbes et l'État représentatif moderne, Paris, PUF, 1986.
14. Hobbes, Thomas, Léviathan, trad. Fr. F. Tricaud, Paris, Dalloz, 1999.
15. Hobbes, Thomas, Leviathan, Editor/introduction, C. B. MacPherson,
Penguin Classics, Paperback, 1981.