خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مؤسسه حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران.

چکیده

دارندگان اسرارتجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکیت فکری از حقوق انحصاری برخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاوت های مهمی داشته و  فاقد مرزهای مشخص  است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل می‌گردد. از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کارهای مناسبی را پیش بینی کرد. مقاله حاضر تلاش‌ می‌کند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری به مسئله تحدید قلمرو حقوق ناشی از اسرارتجاری بپردازد و امکانات نظام حقوقی را جهت تعدیل انحصار مطالعه کند و سرانجام نتیجه‌گیری می نماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمینه بهره‌برداری آزاد را از اسرار‌تجاری فراهم کند. A Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard tothe Defence of Infringement defendants

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard to the defenses of infringement defendants

نویسنده [English]

  • zahra shakeri
چکیده [English]

The holders of trade secrets enjoy monopoly rights as well as otherintellectual property rights, but monopoly rights have important differencesfrom other forms of intellectual property rights and have no clear boundariessince they are defined and controlled according to the authority of the holder.This paper attempts to apply an analytical-descriptive approach forexamining the issue of limiting the scope of the rights arising from tradesecrets and study measures for modifying the legal system. Finally, itconcludes that some legal tools are available for free use or disclosure.Keywords: Trade secret, Monopoly rights, Disclosure, Confidentiality,Infringement.

الف) قوانین و مقررات
. 1. قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 1386
. 2. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382
. 3. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386
. 4. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
5. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS),1994.
6. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.
ب) منابع فارسی
مترجم: محمد حسین وکیلی مقدم، چاپ اول، تهران، ،« حقوق حفظ اسرار » ؛ 7. استنلی، پائول
. انتشارات کتاب همگان، 1391
فصلنامه حقوق دانش کده حقوق و علوم ،« جرائم علیه اسرار تجاری » ؛ 8. السان، مصطفی
.1- سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38 ، ش 4، زمستان 1387 ، صص 23
سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف کنندگان آثار ادبی و » ؛ 9. حبیبا، سعید و شاکری، زهرا
.209- مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 61 ، بهار 1392 ، ص ص 248 ،« هنری
. چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1392 ،« حقوق اسرار تجاری » ؛ 10 . رهبری، ابراهیم
،« تعدیل قلمرو حقوق مالکیت ادبی و هنر ی در نظام حقوق ی » ؛ 11 . شاکری، زهرا
مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و
.165- ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دی 1389 ، ص ص 197
فصلنامه حقوق ،« حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثار آن » ؛ 12 . شهنیایی، احمد
دانشکده حقوق و علوم سیاس ی دانشگاه تهران، دوره 41 ، ش 4، زمستان 1390 ، ص ص
.219-237
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسناد تجاری؛ ...
220
ج) منابع لاتین
13. Almeling, David S.& Snyder ,Darin W., Sapoznikow, Michael, Whitney E.
McCollum, and Weader, Jill,«A Statistical Analysis of Trade Secret
Litigation in Federal Courts», Gonzaga Law Review,VOL. 45,No.2,2010,
pp291-334,available at: http://works.bepress.com/david_almeling/1
14. Bone, Robert ,«A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in
Search of Justification», California Law Review,Vol.86, Issue
2,998,pp243-305.
15. Bone, Robert G, «The (still) Shakfoundations of Trade Secret Law»,
University of Texas School of Law, Public Law and Legal Theory
Research Paper Series Number. 563,2014,pp.1-55,Available
at:<http://ssrn.com/link/texas-public-law.html.pp1-55>.
16. European Commission, «Study on Trade Secrets and Confidential
Business Information in the Internal Market», No.MARKT/2011/128/D,
April2013, pp.1-160, availabe at (ec.europa.eu/internal.../tradesecrets/
130711_final-study_en.pdf) (Last Visited on 04/07/2105).
17. Desbois, Francon and Kerever,«Les Conventions internationales de
droitd’auteur et des droitsvoisins», Paris:Dalloz,1976.
18. Dobrusin ,Eric M.&Krasnow, Ronald A.,«Intellectual property culture
:strategies to foster successful patent and trade secret practices in
everyday business», New York,Oxford,2008.
19. Hecking, Claus,«Snooping Fears: German Firms Race to Shield
Secrets»,2013,available at:
<http://www.spiegel.de/international/germany/german-firms-fear-industrialespionage-
after-snowden-leaks-a-912624.html>
20. Gervais, Daniel,«The TRIPS Agreement, Drafting History And
Analaysis», Second Editian, London, Sweet &Maxwell,2003.
21. Khoury, Amir H,«The Case Ggainst The Protection of Negative
Trade Secrets: Sisyphus’ Entrepreneurship», IDEA - The Intellectual
Property Law Review, Vol. 54 , No. 3,2014,pp431-477.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسناد تجاری؛ ...
221
22. Lemley, Mark A,«THE Surprising Virtues Of Treating Trade Secrets
As IP Rights», Stanford Law Review,Vol.61,Issue.2,2008, pp.311-353.
23. Nolan, Jason M,« The Role of Transformative Use: Revisiting the Fourth
Circuit’s Fair Use Opinions in Bouchat v. Baltimore Ravens», Virginia
Journal of Law & Technology, Vol.16, No.04,2011, pp.569-572.
24. Quinto,David W& Singer, Stuart H,«Trade Secrets», New York,Oxford
University Press,2009.
25. R, Neethu&Shakeri, Zahra,« My Religion: My ‘Copy’ ‘Right’»,
Journal of Intellectual Property Rights (JIPR), New Delhi,
India,Vol.18,No.6,November2013,pp566-575.
26. Varadarajan, Deepa,«Trade Secret Fair Use», Fordham Law
Review,Vol.83,No.3,2014,pp1401-1453.
د) پرونده های مورد مطالعه
27 . دعوی ه.ن علیه شرکت ک، پرونده کلاسه 9109982179000065 ، دادنامه شماره
1391 شعبه 1043 دادگاه عمومی( جزائی) تهران. /12/ 9109972191801481 مورخ 28
28. Altavion, Inc. v. Konica Minolta Systems Laboratory Inc., —
Cal.Rptr.3d —-, 2014 WL 1846104 (Cal.App. 1 Dist. 2014).
29. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).
30. Best technologies, Inc. v. Trident Envtl. Sys., Inc., 681 So.2d 1175, 1176–77
(Fla. 2d DCA 1996).
31. Coca-Cola Co. v. Reed Industries and Sentry Insurance, 10 USPQ2d
1211 (N.D. Ga 1988), aff'd, 864 F.2d 150 (Fed. Cir. 1988)
32. Diodes, Inc. v. Franzen 260 Cal.App.2d 244 (1968)
33. Enterprise,Ltd v. Acco lade, Inc,977 .F.2d 1510, pp.1527-28 ( 9 thcir .1992).
34. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).
35. ECT Int'l, Inc. v. Zwerlein, 597 N.W.2d 479, 482 (Wis. App. 1999)
36. New York Times Co v. Roxbury Data Interface, Inc,434
F.Supp.217(1977).
37. Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417,
451 (1984).