استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وقتی سانحه یا حادثه ای اتفاق می افتد مسئولین مربوطه تحقیق کاملی برای یافتن علتحادثه انجام م یدهند. مطابق انکس 13 کنوانسیون شیکاگو 1945 ، هدف اساسی و مهمدر تحقیق از سوانح و حوادث بایستی جلوگیری از حوادث و سوانح مشابه در آینده باشد.هدف از تحقیق و تفحص شناخت مقصر حادثه و یا تحمیل مسئولیت به افراد نمیباشد.در اکثر کشورها، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که مانع م یشود دستگاه قضاییبه تمام اطلاعات فنی و شخصی که در نتیجه تحقیقات سانحه یا حادثه به دست آمدهاست دسترسی داشته باشد. این مقاله زمین ههای حقوقی تحقیق در حوادث و سوانحهوایی در حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای اص لاح قوانینایران خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Use of Civil Aviation Investigation Reports by theJudicial System

چکیده [English]

When an aviation accident or incident occurs, the authorities conduct athorough investigation. According to Annex 13 of the Chicago Conventionof 1945 , the sole objective of the investigation of an accident or incidentshall be the prevention of such accidents and incidents. It is not the purposeof this activity to apportion blame or liability. In most countries, there isspecific legislation to prevent the judicial system from unjustified orimproper use of the technical and personal information discovered during anaccident investigation. This article examines the legal background of aircraftaccident investigation in international law and proposes some amendmentsto the prevailing Iranian legislation.Keywords: Aircraft accident, Aircraft incident, Chicago Convention, Airaccident investigation

الف)کتاب ها
،(Black's Law Dictionary 1. آقایی، بهمن؛ فرهنگ حقوقی بهمن (بر اساس
. تهرن، گنج دانش، 1385
2. Jennifer Durand Claudie, Aircraft Accident Investigation; The Need for a
Stronger International Regime, A Thesis Submitted to IASL, McGill
University (Canada: McGill, 1993).
ب) مقاله ها
3. جباری، منصور؛ قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی، بررسی سوانح هوایی فوکر
28 و هرکولس سی – 130 ، مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) ش 9، نیمسال
. اول، 1385
4. Int'l Fed'n of Air Line Pilots' Ass'ns, “Improved Accident Prevention
Through Non-Punitive Reporting” 09POS02 1 (2009), available at
http://www.ifalpa. org/ifalpa-statements/ accident-analysis-aprevention.
html (follow "09POS02 Non-Punitive Reporting Download"
hyperlink), last visited: Sept. 2011.
5. Luis E. Ortiz, Griselda Capaldo, Can Justice Use Technical and Personal
Information Obtained Through Aircraft Accident Investigations? 65 J.
Air L. & Com. Spring 2000.
6. Mervyn E. Bennun & Gavin Mckellar “Flying Safely, the Prosecution of
Pilots, and the ICAO Chicago Convention: Some Comparative
Perspectives” 74 J. Air L. & Com. 2009, 737.
7. W. Guldiman, “Some Legal Aspects of Aircraft Accident Investigations”
1990 XV Ann. Air & Sp. L., at 102.
8. William Janicki, “Aircraft Accident Reports and Other Government
Documents: Evidentiary Use in International Air Crash Litigation in the
United States”, 74 J. Air Law & Com. 801, 2009.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی ...
86
ج) اسناد
9. 49 U.S.C. § II 54(b) (2006).
10. 49 U.S.C. § § III(a), II 32(a) (2006).
11. Chicago Convention, 1944, ICAO Doc, 7300/6, 156 UNTS 6605.
12. Civil Aviation (Investigation of Air Accidents) Regulations 1989, SI
1989/2026, Reg. 8(1) and the Air Navigation of Air Accident Involving
Civil and Military Aircraft of Installations) Regulations 1986, SI
1986/1953, Reg. 2(1).
13. Civil aviation Bill 73 of 2008, Memorandum(S.Afr.).
14. Council Directive of 16 Dec. 1980 on Future Cooperation and Mutual
Assistance between States in the Field of Aircraft Accident Investigation
(80/1266/EEC), O.J. 1980, L 375 (of 31 Dec. 1980).
15. European Parliament Resolution on Community Measures in the Field of
Air Transport Safety, of Oct. 19th, 1987, (OJ no. C 51, 19.10.87).
16. Independent Safety Board Act of 1974, Sec. 302 (1). Pub. Law 93, 633
(Jan. 3, 1975.
Transport Safety Investigation Act, 2003, §§ 48-59 (Austl.) (Long Title: "An
Act to provide for investigation of transport accidents and other matters
affecting transport safety, and for related purposes").
د)آراء دادگا هها
17. Chiron Corp. v. NTSB, 198 F. 3d 935, 963 (D.C. Cir. 1999).
18. Fraley V. Rockwell Int'l Corp., 470 F. Supp. at 1266. Cited in Janicki,
op. cit. at 812.
19. In re Air Crash Near Peixoto de Azeveda, Braz. On Sept. 29, 2006, 574
F. Supp. 2d 272 (E.D.N.Y. 2008).
20. In re Air Disaster at Lockerbie Scotland on Dec. 21, 1988, 37 F. 3d 804,
40 Fed. R. Evid. Serv. 318.
21. In re Korean Air Lines Disaster of Sept. 1, 1983, 932 F. 2d 1475, 1482
(D.C. Cir. 1991).
22. Lahr V. Transp. Safety Bd. 569 F. 3d 964, 969 (9th Cir. 2009).
23. Manitoba Court of Queen's Bench, R. v. Tayfel, [2007] 221 Man. R.2d
135, 2007 MBQB 265 (Can.).
24. Mullan v. Quickie Aircraft Corp., 797 F. 2d 845, 848 (10th Cir. 1986).
25. U.S. v. Regner, 677 F. 2d 754, 761 (9th Cir. 1982).
Value Jet Flight; United States V. Sabre Tech Inc., 271 F. 3d 1018, 1020-21
(11th Cir. 2001).