شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللیاست. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگاعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده درکنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترینتعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کاملویژگی مثلثی بودن این نهاد را بازمینماید. این مقاله پس از بررسی تطبیقی ماهیتلیزینگ اعتباری در نظامهای حقوق داخلی و اسناد بی نالمللی، به امکانسنجی پذیرشتعریفی که در کنوانسیون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقی ایران خواهدپرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Recognition of Financial Leasing: a Comparative Analysis ofits Definition and Legal Nature

چکیده [English]

Financial leasing is a method of financing in domestic and internationalbusiness. Domestic legal systems of different countries have differingapproaches to financial leasing. Having regard to these approaches and thedefinitions provided in the Ottawa Convention (1988) and the Model Law onleasing, one can reach the conclusion that the most comprehensive definitionis that presented in the Ottawa Convention, since it fully demonstrates thetriangular characteristic of financial leasing. After conducting a comparativeanalysis of legal nature of financial leasing in domestic legal systems andinternational instruments, this article undertakes a feasibility study of theacceptance of the definition presented in Ottawa Convention and the ModelLaw within the Iranian legal system.Keywords: Financial leasing, Principle of privity of contract, OttawaConvention 1988, Model Law on leasing

الف) فارسی
بررسی معاملات شرکتهای لیزینگ »؛ 1. آقمشهدی، فخرالدین اصغری و کاویار، حسین
. فصلنامه حقوق، 1391 ، دوره 42 ، ش 3 ،« در حقوق ایران
،« ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه »؛ 2. خورسندیان، محمدعلی و شنیور، قادر
.87- مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، 1390 ، ش 4، ص ص 110
. 3. شیروی، دکتر عبدالحسن؛ حقوق تجارت بین الملل، تهران، سمت، 1390
ماهنامه کانون، سال ،« قانون اجاره به شرط تملیک ترکیه »؛ 4. فدوی،سلیمان
.82- پنجاهم، 1387 ،ش 81
. 5. کاتوزیان، دکتر ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج یک، تهران، شرکت سهامی انتشارات، 1385
. 6. کاتوزیان، دکتر ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، 1374
واگذاری حقوق ناشی از »؛ 7. محقق داماد، دکتر سید مصطفی و امامی پور، دکتر محمد
.3- نامه مفید، 1388 ، ش 73 ، ص ص 22 ،« قرارداد
مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع »؛ 8. محقق داماد، دکتر سید مصطفی و صادقی، محمود
. مدرس، 1379 ، دوره 4، ش 4 ،« شخص ثالث در فقه امامیه
9. محقق داماد، دکتر مصطفی؛ نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی،
. تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1388
فقه و ،« قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی » ؛ 10 . موسویان، سید عباس
.63- حقوق، سال سوم، 1385 ، ش 10 ، ص ص 84
بررسی تطبیقی لیزینگ در چرخه اعتباری »؛ 11 . میری، سید حسین و حبیبی، پیمان
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالان ه سیاست های پولی و ارزی، ،« کشور
. پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، 1384
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی ...
111
ب) لاتین
12. Brazil, Patrick, "UNIDROIT Rules on International Financial Leasing-
Draft to Reality", Corporate & Business Law Journal, 1988, Vol.1, pp 36-
52.
13. Clarkson, Miller, Cross, Business Law, Text and Cases, South Western
CENGAG learning,USA,2012.
14. Contino, Richard M, The Complete Equipment Leasing Handbook,
Amacom pub, 2002.
15. Cuming, Ronald,"Legal Regulation of International Financial Leasing:
The 1988 Ottawa Convention", Arizona Journal of International and
Comparative Law, 1989, Vol.7, Issue 1, pp 39-68.
16. Cuming, Ronald, "Model Rules for Lease Financing: a Possible
Complement to the UNIDROIT Convention on International Financial
Leasing", Uniform Law Review, 1998, Vol. 3, pp 371- 384.
17. Elliot, Catherin &Quin, Frances, Contract law, seventh edition, pearson
education limited ,great Britain,2009.
18. Garner, Brian.A, Black's Law Dictionary, eighth edition,2004.
19. Gritta, Richard and Lynagh, Peter, " Aircraft Leasing - Panacea or
Problem" ,Transportation Law Journal, 1973, Vol. 5, Issue 1, pp 9-22.
20. Levy, David A, "Financial Leasing Under the UNIDROIT Convention",
Indiana International and Comparative Law, 1995, Vol. 5, pp267-302.
21. Miller, Roger Leroy and Jentz, Gaylord A, Business Law Today, Eighth
Edition, South Western CENGAGE Learning, 2010.
22. Mohamedien, Galal W, "Legal Aspects of Leasing: A Critical Review of
Egyptian Law No. 95 of 1995 on Finance Lease",Arab Law Quarterly,
2002, Vol.17, Part 2, pp 108-149.
23. Paglia, Laura J, "UCC Article 2A:Distinguishing Between True Leases
and Secured Sales", St. Johns Law Review, 1988, Vol.63, pp1-14.
24. Tekinalp, Unal, "Turkeys new financial leasing law and industry",
Fordham law review, 1992, Vol.60, pp117-134.
25. Treitel, Guenter, The Law of Contract, Sweet and Maxwell, eleventh
edition, 2003.
26. Turner, Chris, Contract Law, Hodder Education, second edition, 2007