تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ،بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جملهنهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح ودرمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی ازحقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجبمیشود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندیمطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوان آخرین حرب ه مبارزه بابزهکاری میباشد.با توجه به تازه تأسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چونتفاوت آن با نهادهای مشاب های مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات، شرایط بهکارگیری و آثار آن و بررسی اینکه آیا اشخاص حقوقی نیز م یتوانند از این نهاد بهرهببرند یا خیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار م یباشد. از این رو، نوشتار حاضر بر آن استتا با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعویق صدور حکم را به بوته نقد وتحلیل بکشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاس خهایی ارائه دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deferring of Sentence in the Iranian and French LegalSystems

چکیده [English]

One of the goals criminal policy-makers seek from their responses to crimeis the rehabilitation of offenders in order to avoid recidivism. Deferringsentence is one of the institutions which aims at the reformation and therapyof offenders through decreasing the probability of sticking a criminal labelon them. This institution, which has been foreseen in the Islamic Penal Codeadopted in 1392 (2013) is taken from French Law and, by deferral ofsentence, places the offender at the heart of community and family and givesthem the opportunity to become a law-abiding citizen. In this institution,execution of a punishment is seen as the last way to prevent delinquency. Asregards deferral of sentence, it is a newly established institution in IranianLaw and contains some subjects of significance such as its difference fromsimilar institutions, like suspension of prosecution and suspension ofsentencing, conditions of execution, its effects and the consideration as towhether legal persons can benefit from this institution or not. Therefore, thepurpose of this present research is to take a comparative look at the FrenchLaw, review and analyse the provisions about deferring of sentence andprovide some answers through the discussion of its ambiguities.Keywords: Deferring of sentence, Rehabilitation of offender, Simpledeferral, Probation, Suspension

1. آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج نخست، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،
.1388
2. آقایی جنت مکان، حسین؛ حقوق کیفری عمومی، ج دوم، تهران، نشر جنگل، چاپ نخست،
.1390
در: علو جنایی ، « تخفیف مجازات: سلطنت مطلق یا اختیار مقید »؛ 3. آقایی نیا، حسین
(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)؛ تهران، انتشارات سمت، چاپ
. چهارم، 1390
4. اردبیلی، محمد علی ؛ حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران ، نشر میزان، چاپ هفدهم ،
.1386
استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، ج
. دوم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، 1383
5. بوریکان، ژان و سیمون، آن ماری؛ آیین دادرسی کیفری، ترجم ه عباس تدین، تهران،
. انتشارات خردسندی، چاپ دوم، 1391
6. بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات مجد،
. چاپ هشتم، 1387
7. پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های حقوق کیفری، ترجمه عل ی حس ین نجف ی ابرندآباد ی،
. تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1390
. 8. تدین، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، انتشارات خرسندی، 1391
اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه آن در گستره جهانی »؛ 9. توجهی، عبدالعلی
در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد ،« و سیاست جنایی تقنینی ایران
. دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1390
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
166
10 . حاجی تبار فروزجایی، حسن؛ جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، چاپ
. اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1386
11 . خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر
. دانش، چاپ دوم، 1388
12 . رضایی، غلامحسین؛ راهبردهای تعلیق و تعقیب در فرایند کیفری، تهران، نشر
. میزان، 1389
13 . طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 8، تهران، الم کتبة
. المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387
14 . طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن؛ الخلاف، ج 5، قم،دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 ه .ق.
15 . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، ج اول، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم ،
.1365
مجله اصلاح و تربیت، ش 102 ،« مجازات های اجتماعی جایگزین حبس »؛ 16 . قجاوند، کاظم
.1389 ،
. 17 . کوشا، جعفر؛ جرائم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389
18 . لوترمی، لورانس و کلب، پاتریک؛ بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه، ترجمه
. محمود روح الامینی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387
19 . محقق داماد، مصطفی؛ قواعد فقه 4 (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ
. چهاردهم، 1389
پایان نامه ،« تعویق صدورحکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه »؛ 20 . مرادیان، مجتبی
. دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392
21 . نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید ؛ دانشنامه جرم شناسی، تهران،
. انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1390
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 70 تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه
167
،« از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی »؛ 22 . نجفی ابرند آبادی، علی حسین
.1382 ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 9 و 10
به کوشش ،«( مباحثی در علوم جنایی ( تقریرات »؛ 23 . نجفی ابرند آبادی، علی حسین
. شهرام ابراهیمی، ویراست ششم، 1390
24 . نوربها،رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم،
.1387
25 . نیاز پور، امیر حسن؛ توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، چاپ نخست،
.1390
26 . هامایی، کواشی و دیگران؛ تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه حسین آقای ینی ا، تهران، نشر
. میزان، چاپ اول، 1377
ب)لاتین
27. Holman, Johne and Quinn,James F, Criminal justice: principles and
perspectives, West publishing Company.US. 1995.
28. Malley, Pat. O,”Penal policies and Contemporary Politics”, In:
Chambliss, William. J (Advisory Editors), The Blackwell Companion to
criminology, Blackwell publishers, 2007.
29. Norrie, Alan, Punishment, Responsibility and Justice, A Relational
Critique, Oxford University press, 2002.
30. Sdane, M.D. Marligan and Krause. Wesley, Community Corrections,
Macmillan publishing company, 1993.
31. Siegel, Larry J. & Joseph j. Senna, Introduction criminal justice,
Thomson & Wads Worth, 2009.
32. Zaibert, Leo, Punishment and Retibution, Ashgate publishing company,
2005.