تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

طی دهه گذشته تعامل میان استانداردهای کار و تجارت بی نالمللی به یک مسئله مهم درروابط میان کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده اس ت. بسیاری ازمخالفان این تعامل، به دوگانگی این دو نهاد- سازمان بی نالمللی کار و سازمان تجارتجهانی- اشاره م یکنند و معتقدنداز نظر ساختار این دو سازمان بی نالمللی بسیار متفاوتهستند. عل یرغم اختصاص انجام برخی از امور توسط سازمان بی نالمللی کار و برخیدیگر توسط سازمان تجارت جهانی، اما همچنان انجام برخی از کارهامشترک توسط هردو صورت میپذیرد.در این مقاله به نقد سیستماتیک برای ایجاد ارتباط بین سازمان تجارت جهانیواستانداردهای بنیادین کار از طریق اعمال تحری مها پرداخته شده است. دراین نقد به اینموضوع اشاره شده که به طور کلی برقراری چنین ارتباطی به راحتی امکان پذیر نمیباشد،اما نقش بسیار قابل توجه این دو سازمان (سازمان بی نالمللی کار و سازمان تجارتجهانی) را در ارتقا استانداردهای بنیادین کار نم یتوان نادیده گرفت و این مقاله درصددارائه راه حل مؤثر و مناسبی برای حل مشکلات این ارتباط اس ت. در این راستا برا یحصول کامل به هدف ارتقا استانداردهای بنیادین کار باید از ابزارهای گوناگون همچون  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

ng>The interaction of labor standards and international trade has become a key issue in the relations between the advanced industrialized and developing countries in the past decade.Many opponents of this interaction, point out to the duality of these two institutions - the International labor Organization and the World Trade Organization - and said that the structure of these two international organizations are very different. Despite devoting doing some other work by the ILO and the World Trade Organization, but some things are done jointly by both.In this paper, a systematic review to establish the relationship between the WTO and labor standards are addressed through sanctions.In this paper, a systematic review to establish the relationship between the WTO and labor standards are addressed through sanctions. In this review,point out that it is not possible to establish such a relationship easily, But the significant role of these two institutions in the promotion of labor standards cannot be ignored and This paper presents an effective solution to solve the problems of this link.But to achieve the goal of promoting basic standards various tools Such as social tagging, expanding education and trade liberalization in developing countries should be used.Key words:Basic labor standards, Full employment, economic sanctions, alternative tools.

10.M.
Febr
11.M. S
WOR
INTE
polic
کار و سازمان تجارت
ن کار در ایران
. مستان 1389
قر در رابطه با
خانه کمیسیون
ین الملل کا
. تهران، 1367
ط صنعتی مو
جارت جهانی
ی بازرگانی، ف
ین المللی کار
wse,Robert,W
journal of
/www.world
agariya, Arv
ng Means”,
Stern,Robert
ruary 17,2000
Stern, Robert
RLD TRAD
ERNATION
cy, Universit
ل سازمان بین المللی
حقوق بنیادین
ماره 3، پاییز و زم
جلوگیری از فق
حت نظام، دبیرخ
.87
ول حقوق ب
تشارات دانشگاه
لی کار و روابط
.13
در سازمان تج
ی، مجله بررسی
ر و سازمان بی
World trade o
small and
trade law .n
ind, “Labor
January2001
t, labor stan
0.
t, Katherine,
DE ORGAN
NAL ECON
ty of Michiga
تعامل
104
سبت به تحقق
ی، ویژهنامه شما
سب به منظور ج
تشخیص مصلح
د و تلفیق، پاییز
ر حسین؛ تح
. ی، 1385
ر، چاپ اول، انت
سازمان بینالملل
تیر و مرداد 378
ر؛ انجام امور د
جارت جهانی
د؛ حقوق بشر
organization
emerging
et/article /ho
Standards a
1.
ndards and
Terrell, “LA
NIZATION”
OMICS Ge
an, August 2
69
ولیت دولت نس
گاه شهید بهشتی
ستهای مناس
جهانی، مجمع
ی، کمیته اقتصاد
و
رنجبریان، امی
و
تأمین اجتماعی
ق بین الملل کا
رسی نقش سا
ه کار و جامعه، ت
گ و کمری، انو
ت و سازمان تج
م: کارگزار، جواد
.8
and protect
business la
ouse workers
and Trade S
trade, Univ
ABOR STAN
, RESEARC
erald R.ford
2003.
قیقات حقوقی شماره
منابع
سی
سعیدرضا؛ مسئو
ت حقوقی دانشگ
زاده، علی؛ سیاس
زمان تجارت
بازرگانی و اداری
سید عزت ا... ت مؤسسه کار عزت ا...؛ حقوق
زیر آباد،احد؛ برر
و جهان، نشریه
زاده، امیرهوشنگ
مگیری در گات
. شت 88
فرانسیس، مترجم
جامعه، بهمن 83
tion of work
aw, summe
.
anctions: Ri
versity of M
NDARDS AN
CH SEMIN
d School of
فصلنامه تحق
فهرست