حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مسائل چالش­برانگیز حقوق بین­الملل در ادوار مختلف، تنظیم روابط دولت­های متخاصم و شیوه­ حل و فصل اختلافات آنها با یکدیگر بوده است. در این میان، تا مدت‌های مدید، اصلی­ترین راه حل اختلاف، جنگ و توسل به زور بود؛ هرچند به مرور نهادینه کردن حقوقیِ این امرِ مذموم با هدف کاهش و سپس حذف آن، وجهه همت جامعه بین­المللی قرار گرفت. از زمانی که اسناد بین­المللی، جنگ و حمله­ نظامی را به طور مطلق ممنوع کردند، این اندیشه قوت گرفت که بشریت می­تواند در سایه­ این تدبیر، به تحقق صلح و امنیت بین­المللی امیدوار شود. با این وجود، رشد و توسعه­ فناوری­های نوین، چالش­هایی را در این خصوص ایجاد کرد. فضای سایبر و حملات صورت گرفته در قالب آن، یکی از این چالش­ها است. نوشتار حاضر، درصدد معرفی این فضا و بررسی نسبت حملات سایبری با حقوق توسل به زور از یک­سو (Jus ad bellum) و منشور ملل متحد به خصوص مواد (4) 2 و 51 آن از سوی دیگر است. Cyber Attacks as Use of Force in the Context of the UN Charter

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

In different eras, resolving conflicts among hostile States has been and still is one of the most important challenges of international law. Yet, for a long time war was the principal way of resolving disputes. By the time when the prohibition of the use of force has been gradually injected into international documents, the idea of achievement to international peace and security was strengthened. By the advent of modern technologies, such as the cyber technology, however, new challenges emerged in the context of international law among them has been the issue of cyber attacks and its relation with jus ad bellum and specially with the Charter of the United Nations.Key Words:International Armed Conflicts, Cyber Attacks, Use of Force, Threat of Force, Right to War.

5. Brier
Infor
(eds)
6. Brun
Volu
7. Dani
Artic
(200
8. Dere
Virg
9. Dins
76 U
10.Dunc
Oper
11.Hans
War
12.Heat
Cam
توسل به زور در سیاق
ن از بزهکاری
نالمل ل، مجله
ها بر اصل
- 1، ص ص 175
atchew Asrat
Art. 2(4), Iustu
r, Soren,
rmation and
), World Sien
no Simma (e
ume I 2nd Ed
iel B. Silver
cle 2(4)', 76
02).
ek W. Bowet
ginia Journal
stein, Yoram
U.S. Naval W
can B. Hollis
rations', 11 L
s Kelsen, Co
College: Ne
ther Harriso
mbridge Univ
ملات سایبر به مثابه ت
جلوهای نوین
حقوق بینا
.14
بعدی دولته
6، تابستان 1391
t, Prohibition
us Förlag: U
Cybersemio
Computation
ntific Publish
d.), The Cha
dition, Oxfor
r, 'Computer
6 U.S. Nav
tt, 'Economi
of Internatio
Dinstein, 'C
War College I
s, 'Why State
Lewis & Clar
ollective Sec
ewport, (1954
on Dinniss,
versity Press,
حم
206
ی و اینترنتی ج
سایبری و ح
45- ص
ص 115
د؛ تأثیر رویه
راهبرد، ش 63
n of Force U
Uppsala, (199
otics and t
n, Gordana D
hing, (2010)
arter of the U
rd University
r Network A
al War Col
c Coercion a
onal Law (19
Computer Net
International
es Need an In
rk Law Revi
curity Under
4).
Cyber War
(2012).
69
ئم کامپیوتری
.1383
بارین؛ حملات
بستان 1391 ، ی نصاری، بهزاد
فصلنامه ،« زور
Under the UN
1).
the Questio
Dodog-Crnk
.
United Nation
y Press, (2002
Attack as a U
llege Interna
and Reprisal
972).
twork Attack
Law Studies
nternational
ew (2007).
r Internation
rfare and
قیقات حقوقی شماره
منابع
سی
ی، برومند؛ جرائم
تشارات بهنامی،
، علی، ویکتور ب
تری، ش 78 ، تاب
جمشید و صابری
د و توسل به ز
N Charter –
on of Kno
ovic & Mark
ns – A Comm
2).
Use of Forc
ational Law
ls by States',
ks and Self-D
s (2002).
Law for Info
nal Law, U.S
the Laws o
فصلنامه تحق
فهرست