حق بر حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

نویسنده

استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر فناوری اطلاعات و با توسعه فضای مجازی، حریم خصوصی بیش از هر زمان دیگری در خطر است و در این میان شبکه‌های اجتماعی از وضعیت ممتازی در باب أخذ، جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اشخاص در فضای مجازی برخوردارند . این شبکه‌ها با رصد کردن رفتار افراد در شبکه و افزودن این اطلاعات به بانک داده‌های خود، مجموعه‌ای از اطلاعات را جمع‌آوری کرده و از طریق داده‌کاوی، پروفایل‌های شخصی برای اعضا می‌سازند که حاوی اطلاعات بسیار زیادی از زندگی خصوصی افراد است و به این ترتیب به حریم خصوصی تعداد بیشتری از مردم جهان وارد می‌شوند. حساسیت نسبت به نقض حریم خصوصی در فضای دیجیتال در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی ایجاد شده، ولی هنوز مقررات کافی برای حفاظت مناسب از حریم خصوصی وجود ندارد. در ایران این فقر قانونی چشمگیرتر است. و نیاز به تصویب مقررات حمایت کننده از حریم خصوصی با توجه به اصول مورد پذیرش بین‌المللی حس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

61
فهرست منابع
الف) فارسی
گزارش مورخ ،« واکاوی مفهومی حریم خصوصی و مفاهیم مشابه » ؛ 1. انصاری، باقر
« مفهوم و قلمروی حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران » 1394/12/15 نشست علمی
پژوهشگاه قوه قضائیه،
حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام تطبیقی و » ؛ 2. انصاری، باقر
.(53- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1393 ، ش 66 ، (ص ص 1 ,« ایران
دانشکده حقوق و علوم « حق انسان بر حریم خصوصی » ؛ 3. رحمدل، منصور
.46-119 ، سیاسی(دانشگاه تهران) 70 , ش، 1384
« حمایت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی » ؛ 4. عطار، شیما
.( (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392
ب) لاتین
5. Bostwick Gary L., “A Taxonomy of Privacy: Repose, Sanctuary, and
Intimate Decision,” California Law Review 64, no. 6 (1976): 1447–
1483, doi:10.2307/3480041.
6. Boyd, Danah M. and Nicole B. Ellison, “Social Network Sites:
“Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated
Communication, Vol. 13, no. 1 (October 2007): 210–30,
doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.
7. Dugain, Marc, and Christophe Labbe. L’homme nu La dictature invisible
du numérique. Paris : Plon, 2016.
8. Elovici Yuval and Yaniv Altshuler, “Introduction to Security and
Privacy in Social Networks,” in Security and Privacy in Social
Networks , New York, NY: Springer New York, 2013 , 1–6,
doi:10.1007/978-1-4614-4139-7_1.
9. Fiegerman, Seth, “Facebook’s annual revenue topped $10 billion for
the first time in 2014”, Mashable, available at :
http://mashable.com/2015/01/28/facebook-q4-earnings-2014/ (last
accessed 10/5/2016).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 حق بر حریم خصوصی در شبک ههای اجتماعی
62
10. Hildebrandt, Mireille and Serge Gutwirth, (eds.), Profiling the European
Citizen: Cross-Disciplinary Perspectives (Springer, 2008),
doi:10.1007/978-1-4020-6914-7.
11. Margulis, Stephen T., “Three Theories of Privacy: Un Overview” in
Privacy Online, Perspectives on Privacy and Self-Disclosure in the Social
Web, ed. Sabine Trepte and Leonard Reinecke Dordrecht London New
York: springer, 2011, 9–18, doi:10.1007/978-3-642-21521-6.
12. Obar, Jonathan A. and Steven S. Wildman, “Social Media Definition
and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue”
SSRN Electronic Journal, 2015, doi:10.2139/ssrn.2647377. p 745.
13. Perrin, Andrew. “Social Networking Usage: 2005-2015”, Pew Research
Center. October 2015. Available at:
http://www.pewinternet.org/2015/10/08/2015/Social-Networking-
Usage-2005-2015/
14. Skouma, Georgia and Laura Léonard, “On-line Behavioral Tracking:
What May Change After the Legal Reform on Personal Data
Protection” in Serge Gutwirth, Ronald Leenes, and Paul de Hert, (eds.),
Reforming European Data Protection Law (Springer, 2015),
doi:10.1007/978-94-017-9385-8. P 35.
15. Walther, Joseph B., “Introduction to Privacy Online”, in Privacy
Online, Perspectives on Privacy and Self-Disclosure in the Social Web,
ed. Sabine Trepte and Leonard Reinecke, 2011. P 4-5.
ج) اسناد بین المللی
16. “Opening Remarks by Ms. Navi Pillay United Nations High
Commissioner for Human Rights to the Expert Seminar: The right to
privacy in the digital age”, 24 February 2014, Palais des Nations,
Geneva,” available at:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?Lan
gID=E&NewsID=14276
17. “Opening Remarks by Ms. Navi Pillay, United Nations High
Commissioner for Human Rights to the Side-event at the 24th session of
the UN Human Rights Council How to safeguard the right to privacy in
the digital age?” 20 September 2013, available at :
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI
D=13758&LangID=E
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 حق بر حریم خصوصی در شبک ههای اجتماعی
63
18. A/68/168 (18 Dec. 2013)
19. A/HRC/28/L.27 (24 March 2015)
20. A/HRC/28/L.27 Human Rights Council Resolution 20/8 of 5 July
2012
21. A/res/45/95 (14 December 1990) : “Guidelines for the Regulation
of Computerized Personal Data Files” .
22. CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy)
The Right to Respect of Privacy, Family, Home and
Correspondence, and Protection of Honor and Reputation,
Adopted at the Thirty-second Session of the Human Rights
Committee, on 8 April 1988
23. Charter of fundamental rights of the European Union 7 December 2000
24. Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data (“Convention 108”)
25. Directive 2006 /24/EC 2006 on the retention of data generated or
processed in connection with the provision of publicly available
electronic communications services of public communications
networks and amending directive 2002/58/EC
26. Directive on protection of individuals with regard to the processing
of personal Data and on the free movement of such data
27. Joint proposal for a draft of international standards on the
protection of privacy with regard to the processing of personal
Data of 5 Nov 2009 available at:
http://privacyconference2011.org/htmls/adoptedResolutions/2009_
Madrid/2009_M1.pdf (last visited 10/06 /2016)
28. Opening Remarks by Ms. Navi Pillay United Nations High
Commissioner for Human Rights to the Expert Seminar: The right
to privacy in the digital age, 24 February 2014, Room XXI, Palais
des Nations, Geneva,”
29. Resolution AG/69/166 (18 December 2014)
URLs:
29. http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-andevolution-
of-social-media/( last accessed :15/mai/2016)
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 حق بر حریم خصوصی در شبک ههای اجتماعی
64
30. “Reform of EU data protection rules” http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/
reform/index_en.htm
31. "Internet Self-Regulation: An Overview,”, http://www.law.unisofia.
bg/Kat/T/IP/T/PM/DocLib/Internet%20Self-
Regulation%20An%20Overview.htm (accessed 25/ 5/ 2016)
32. “Facebook Introduces Privacy Checkup Tool, And New Default Privacy
Settings - Search Engine Journal,”
https://www.searchenginejournal.com/facebook-introducesprivacy-
checkup-tool-new-default-privacy-settings/106717/ (last
accessed 10/06/2016).
33. http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/06/29/facebook
-location-tracking-friend-games/#206063f73348
34. http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthlyactive-
facebook-users-worldwide/ (last visited 7/12/2016):
35. http://blog.instagram.com/post/146255204757/160621-news (last
accessed 13/7/2016)
http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million
( last accessed 13/7/2016)
36. “Facebook Removing Option To Be Unsearchable By Name,
Highlighting Lack Of Universal Privacy Controls,”
https://techcrunch.com/2013/10/10/facebook-search-privacy ( last
accesed 10/06/2016
37. https://www.cookielaw.org
38. http://www.aboutcookies.org/cookie-faq/
39. http://www.reuters.com/article/us-facebook-belgiumidUSKCN0ZF1VV
(last accessed 2/7/2016)
40. https://www.facebook.com/full_data_use_policy (last accessed
1/6/2016)