دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، خرداد 1395 
مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی

صفحه 273-295

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ ناهید صفری