ارزیابی دادرسی بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از دست رفتن گنجینه‌های فرهنگی به وسیله‌ حفاری ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ، صادرات غیر قانونی و قاچاق، همچنین صدمه به هویت ملی و حقوق شهروندان، نشان دهنده‌‌ وجود چالشی جدی فراروی بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان است. کشورهای مبدأ اغلب کشورهای فقیرتر و روی هم رفته از کشورهای در حال توسعه می‌باشند، در حالی‌که کشورهای واردکنندهﻳﺎ «بازار» کشورهایی ثروتمند نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و سوئیس هستند. این مقاله به بررسی وضعیت و حقایق این تجارت بین‌المللی غیرقانونی، مسائل حقوقی مرتبط ﺑﺎآن و تلاش کشورهای ترکیه، قبرس و ایران جهت بازپس‌گیری و بازیابی عتیقه‌جات مسروقه و/یا عتیقه‌جاتی که به‌طور غیرقانونی صادر شده‌اند، می‌پردازد. به‌طور اخص، حقوق بین‌الملل حاکم بر این مسئله، موانع قانونی اقامه دعوی بین‌المللی جهت استرداد اقلام فرهنگی و ابزارهای غیر حقوقی تضمین کننده‌ بازگشت این اشیاء به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

الف) فارسی
. مجله موزه ها، ش 11 ،« نقش آیکوم در بازگشت و استرداد اموال فرهنگی » ؛ 1. حاجی حسن، حسین
مجله پژوهشهای ،« تأملی در حلوفصل اختلافات راجعبه اموال فرهنگی » ؛ 2. شهبازی، آرامش
. حقوقی، ش 20 ، نیمسال دوم 1390
. فصلنامه موزهها، ش 22 ،« نقش موزهها در توسعه فرهنگی » ؛ 3. شیخالاسلام، محمدرضا
چگونگی مواجهه با سرقت از موزه ها و نقش پلیس بین المللی در مقابله » ؛ 4. صالحی نظامی،رزیتا
خبرنامه داخلی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ، ،« با داد و ستد غیرقانونی اموال فرهنگی
. ش 10 ، خردادماه 1389
ماهنامه مهندسی فرهنگی، ،« نقش میراث فرهنگی در تقویت هویت فرهنگی » ؛ 5. مرادی،علیرضا
. سال پنجم، ش 53 و 54 ، خرداد و تیر 1390
دو فصلنامه ،« بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران » ؛ 6. نصیرزاده، بهناز
. تخصصی دانش و مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، ش 3، پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388
ب) لاتین
11. Acar, O. and M. Rose (1995) "Turkey's war on the illicit antiquities
trade" Archaeology March/April 1995.
12. Acar, O. and M. Kaylan (1990) "The Turkish connexion - an
investigative report on the smuggling of classical antiquities",
Connoisseur (Oct. 1990) pp 130-137.
13. Bibas, S. (1996) "The case against statutes of limitations for stolen art,"
1996 International Journal of Cultural Property, 5: 73-110.1995 pp 45-56.
14. Brodie, Neil, Jenny Doole and Peter Watson (2000) Stealing History –
The Illicit Trade in Cultural Material (ICOM UK and Museums
Association).
15. Byrne-Sutton, Quentin (1992) "A confirmation of the difficulty in
acquiring good title to valuable stolen cultural objects," 1992
International Journal of Cultural Property 59-76.
16. Campbell, Peter B. (2013) ‘The Illicit Antiquities Trade as a
Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 ارزیابی دادرسی بی نالمللی به عنوان شیو های از مهار ...
143
Trafficking of Cultural Heritage.’ 2013 International Journal of
Cultural Property,20:113–153.
17. Chechi, Alessandro, Raphael Contel and Marc-André Renold, ‘Case
Jiroft Collection – Iran v. The Barakat Galleries Ltd.,’ Platform
ArThemis, Art-Law Centre, University of Geneva, accessed 30
September 2014, http://unige.ch/art-adr.
18. Coggins, Clemency (1995) "A licit international traffic in ancient art: let
there be light!" 1995 International Journal of Cultural Property, 4: 61-
80; and John H. Merryman (1995) "A licit international trade in cultural
objects," 1995 International Journal of Cultural Property, 4: 13-60.
19. Gill, David and Christopher Chippindale (2002) ‘The Trade in Looted
Antiquities and the Return of Cultural Property: A British Parliamentary
Inquiry,’ 2002 International Journal of Cultural Property, 11(1): 50-64.
20. INTERPOL (2012) ‘International operation led by INTERPOL reveals
scale of illicit goods trafficking’, INTERPOL Media release, 17 July 2012.
21. Kowalski , Wojciech A. (1998) Art Treasures and War: A Study on the
Restitution of Looted Cultural Property, Pursuant to Public
International Law, Leicester: Institute of Art and Law.
22. Moore, Johnahan S. (1988) “Enforcing foreign ownership claims in the
antiquities market,” Yale L. J. (1988) 97:466-487.
23. O'Keefe, Patrick J. (1994) Feasibility Study of an International Code of
Ethics for Dealers in Cultural Property for the Purpose of More
Effective Control of Illicit Traffic in Cultural Property, report for
UNESCO (Paris, May 1994) Doc. CLT-94/WS/11.
24. Prott, Lyndel V. (1989) ‘Problems of Private International Law for the
Protection of the Cultural Heritage’, Receuils des Cours, vol V (1989).
25. Prott, Lyndel V. (1989) "Problems in private international law for the
protection of the cultural heritage", Receuils de Cours , vol.V).
26. Sandrock, Oliver (1985) "Foreign laws regulating export of cultural
property : the respect due to the Lex Fori", in Lalive, P (ed.)
International Sales of Works of Art, Geneva Workshop, Institute of
Business Law and Practice (Geneva).
27. Silverman, Helaine and D. Fairchild Ruggles (2007) ‘Cultural Heritage
and Human Rights,’ in Helaine Silverman and D. Fairchild Ruggles
(eds.) Cultural Heritage and Human Rights (Springer Science and
Business Media, LLC).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 ارزیابی دادرسی بی نالمللی به عنوان شیو های از مهار ...
144
28. UNESCO (2005) Information Note submitted to the Conference
Celebrating the 10th Anniversary of the 1995 UNIDROIT Convention
on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, 24 June 2005,
UNESCO Headquarters, Paris [Doc. CLT-2005/Conf/803/2, 16 June
2005].
29. UNODC (2008) Illicit Trafficking in Cultural Property and Related
Offences, number of police-recorded offences.