چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چند فرهنگ‌گرایی در کنار مباحثی چون حقوق اقلیت‌ها و شهروندی چند فرهنگی امروزه نقش مهمی در بسط عدالت و تضمین حقوق دارد و چندین دهه است که در مرکز توجه اندیشه‌ورزان قرار دارد. از سویی اما این مکتب فکری چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه عمل، مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این نقدها گاه معطوف به رعایت اصل بی‌طرفی دولت در اندیشه لیبرال بوده و گاه از سوی طیفی از اندیشمندان ارائه ‌شده که چند فرهنگ‌گرایی را بی‌ارتباط با مفهوم عدالت و مسبب گروه‌گرایی دانسته‌اند. برای رسیدن به یک شهروندی چند فرهنگی، که هم در جهت رعایت آزادی‌های اساسی بشر باشد و هم تضمین‌کننده عدالت، توجه به سیر تحول چند فرهنگ‌گرایی و نقدهای وارد بر آن اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها

الف) فارسی
1. استیونسون، نیک؛ شهروندی فرهنگی مسائل جهان شهری، ترجمه افشین خاکباز،
. انتشارات تیسا، 1392
2. پهلوان، چنگیز؛ فرهنگ شناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن، نشر قطره،
. چ سوم، 1390
3. تیلور، چارلز؛ چند فرهن گگرایی بررسی سیاست شناسایی، طاهر خدیو و سعید
. ریزوندی، رخ داد نو، 1392
4. حاجیانی، ابراهیم؛ جامعه شناسی هویت ایرانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران،
.1388
. 5. سن، آمارتیا؛ هویت و خشونت توهم تقدیر، فریدون مجلسی، انتشارات آشتیان، 1388
.1381 ، 6. شایگان، داریوش؛ ارزش های جهانگیر، نقد و بررسی کتاب فروزان، ش 2
7. شایگان، داری وش؛ افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، فاطمه
. ولیانی، چ دوم، تهران، 1380
8. شایگان، داریوش؛ ما همه مهاجر هستیم، ما از فرهنگ ها گذر می کنیم، ترجمه آذر
. خلیلی، بازتاب اندیشه، ش 13 ، فروردین 1380
. 9. فالکث، کیت؛ شهروندی، ترجمه دلفروز، محمدتقی، کویر، تهران، 1381
10 . مصلح، علی اصغر ؛ فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، انتشارات حکمت، تهران،
.1392
ب) لاتین
11. Baumeister, Andreat, «habermas: discurse and culture diversity»,2003,
access on http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0032-
3217.2003.00456.x/abstract;jsessionid=7C8DD46FD6A77F272C9CD00
EACEC3180.f04t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthent
icated=false, 18/10/2014.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 چندفرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلی تها
92
12. Bettoven Warden, «Amartyasen identity pluralism applied to will
kymlicka liberal multiculturalism», international journal on minority and
group rights, 2014, volume 21, issue 4, 527-546.
13. B.Barry, «Culture and equality: an egalitarian critique of
multiculturalism», Cambridge: polity, 2008.
14. Ben Habib, Seyla, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the
Global Era,Princeton University Press, 2002.
15. Cooke, Meave «authnenticity and autonomy, teylor, habermas and the
politics of recognition», access on
http://www.jstor.org/discover/10.2307/191948?sid=21105045503171&u
id=2&uid=3738280&uid=4, 22/10/2014.
16. Haddock, Bruce and Peter Sutch, «Multiculturalism identity and rights»,
Routledge, 2003.
17. Kymlicka, Will, Multicultural odysseys navigating the new international
politics of Diversity, Oxford University Press, 2007.
18. Kymlicka, Will, Multicultural citizenship, a liberal theory of minority
rights, oxford press, United States, 1995.
19. Kymlicka,Will, Politics in the vernacular.Nathionalism,Multiculturalism
and Citizenship, Oxford University Press.
20. Kymlicka,will, «Multiculturalism, success, failure and the future»,
Queens University February 2012, access on
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/kymlicka.pdf,
24/11/2014.
21. Kymlicka, Will, «Neo – liberal multiculturalism?», October 10, 2012,
accees on
http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/MWG/201314/29Jan-
KymlickaWill.pdf, 20/9/2014.
22. Will Kymlicka, liberal multiculturalism as a political theory os stateminority
relation, comment on equal recognition, the moral foundation
of minority rights, Alen Patten,2014, Princeton Press.
23. Kymilicka, Will«Testing the Bounds of Liberal-Multiculturalism», Draft
paper presented at Toronto, 9 April 2005,
24. Kymlicka, Will«The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theories,
Policies, Ethos», http://www.raisonpublique.
fr/IMG/pdf/Kymlicka.Essentialist_critique_of_multiculturalism
.Paris.pdf, access 10/09/2013.
25. David Miller, on nationality, oxford press, 1997.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 چندفرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلی تها
93
26. Meer, Naser, Tariq Modood, «how does interculturalism contrast with
multiculturalism».
27. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07256868.2011.618266#.U
w0-ifmSwa4, access 08/02/2014.
28. Philips,Ann, «multiculturalism without culture», http://www.hnet.
org/reviews/showpdf.php?id=24107, acess 17/02/2014.
29. Rtale, Charles, «neoliberal multiculturalism», 2008, access on
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/pol.2005.28.1.10/abstract,
10/8/2014.
30. Taylor, Charles, multiculturalism, examining the politics of recognition,
Princeton university press, Princeton.
31. Stanfo Jürgen Habermas, Multiculturalism, and the Liberal State, rd
Law Review, Vol. 47, No. 5. 1995.
32. Way Norman and Will Kymlicka."Citizenship in Culturally Drives
Societies Issues, Context,"in citizenship in divers societies, Oxford
University Press.2000. Great Britain.
33. Wright, Andrew «The Politics of Multiculturalism: A review of Brian
Berry», 2001, Culture and equality: An egalitarian critique of
multiculturalism, Studies in Philosophy and Education, July 2004,
Volume 23, Issue 4.
34. Young. IRIS, «polity and Group Difference: a critique of The Ideal of
University Citizenship». 1989.