دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1395 
1. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


5. حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی

صفحه 107-135

محمد جغفر قنبری جهرمی؛ حمیدرضا علیخانی