دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، خرداد 1395 
فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن