آزادی ارتباطات مأموریت‌های دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهم‌ترین آزادی‌ها برای یک مأموریت سیاسی و کنسولی، آزادی ارتباطات رسمی آن مأموریت با دولت فرستنده یا دیگر نمایندگی‌های آن دولت است. یکی از ارکان این آزادی استفاده از پیک برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک بوده است. از سال 1961 آزادی ارتباطات مأموریت‌های دیپلماتیک در کنوانسیون‌های چهارگانه حقوق دیپلماتیک به‌صورت مدون درآمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تأکید قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیون‌ها حمایت کافی از پیک و کیسه دیپلماتیک پیش‌بینی نشده است. برای رفع این نقیصه، کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین‌الملل کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسه‌های دیپلماتیک و به عبارت دقیق‌تر به حمایت حقوقی از کیسه‌های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1980 آغاز و در سال 1989 پیش‌نویس طرحی را باعنوان "طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین گردید. هدف از تدوین این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه بود. این طرح بسیاری از نقائص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و  کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود.  لیکن به دلیل تعارض منافع کشورها، علی‌رغم سال‌ها تلاش کمیسیون حقوق بین‌الملل و مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب این طرح و اتخاذ روش واحد در خصوص کیسه‌های دیپلماتیک و کنسولی تا کنون، امکان‌پذیر نشده است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

>One of the most important freedoms for diplomatic and consular missions is freedom of formal communication with the sender state or its others representatives. One of the pillars of this freedom is using the courier for sending the correspondences and documents with diplomatic bag.  Freedom of communications of diplomatic missions codified in the four conventions of diplomatic law since 1961. But, in these conventions enough support for diplomatic courier and bag is not predicted. To overcome this defect, legal Committee of the General Assembly of the United Nations and the International Law Commission (ILC) started the study of legal protection of diplomatic courier and bag and more explicitly the “legal protection of the diplomatic courier and the diplomatic bag not accompanied by courier” in 1980 and ratified draft plan entitled “Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag not Accompanied by Diplomatic Courier in 1989. The aim of the ratification of this draft was the codification of uniform and coherence rules and consistent with all kinds of couriers and bags. This draft solved many of existing defects in legal protection of the diplomatic courier and bag and abuse of these means of communication and other problems. But due to conflict of interests of countries, despite the years of efforts of the International Law Commission and the General Assembly of the United Nations, approval of this draft and adopting the uniform method on diplomatic and consular bag, so far, has not been possible.Key words Diplomatic communications, Diplomatic law, Sending state, Receiving state, Diplomatic courier and bag.

فهرست منابع
الف) فارسی
1. بختیاری اصل، فریبرز؛ پیک و بسته سیاسی در حقوق دیپلماتیک و کنسولی ،
.163- فصلنامه سیاست خارجی، سال ششم، بهار 1371 ، ش 1، ص ص 115
2. توسلی نایینی، منوچهر؛ مصونیت های شغلی در حقوق ایران ، حقوق اساسی ،
.108- زمستان 1385 - ش 6 و 7، ص ص 91
وضعیت حقوقی پیک و کیسه » ؛ 3. توسلی نایینی، منوچهر و قریشی، امیر همایون
.798- دوره 24 ، پاییز 1389 ، ش 3، ص ص 777 ،« دیپلماتیک در حقوق بین الملل
4. توسلی نایینی، منوچهر؛ بررسی تطبیقی مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و
. کنسولی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1370
. 5. خالوزاده سعید؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تهران، سمت، 1391
6. ذوالعین، پرویز؛ حقوق دیپلماتیک، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1379 ، چ اول.
7. معین زاده، عباس؛ حقوق دیپلماتیک نوین، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور
. خارجه، 1372
8. میر محمدی، سید مصطفی؛ سوء استفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت
. اجرای آن در حقوق بین الملل، نامه مفید، بهمن 1381 ، ش 33 ، ص 133 تا 165
9. معصومی، محمد علی؛ تشریفات دیپلماتیک، در سایت:
.( بهمن 1393 ) http://www.tashrifatdiplomatic.blogfa.com/post-52.aspx
10 . طاهری شمیرانی، صفت الله؛ حقوق دیپلماتیک در عمل، مندرج در: وب سایت مؤسسه
. (1393/9/ 1385 ، (آخرین بازدید 1 ، www.internationallaw.ir حقوق بین الملل پارس
. 11 . صدر، جواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، چ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 آزادی ارتباطات مأموری تهای دیپلماتیک در حقوق بی نالملل ...
226
ب) لاتین
12. D’Aspremont Jean , Diplomatic Courier and Bag (unedited version)
Published in R. Wolfrum (ed.) Max Planck Encyclopedia of International
Law,OUP, 2009, p. 1.
13.Dauchy. J « Travaux de la commission juridique de l’Assemblée
générale», 45ème session, AFDI, 1990, p 583
14.Dembinski, Ludwik, The modern Law of diplomacy, Martinus, Nijhoff,
Netherlands, 1988, p 178.
15.Dreyfus (s) , droit des relations internationales , Cujas, 1987, 3 ed , p
175.
16.Hardy Michaël, Modern diplomatic Law, Manchester University press
1968, pp 1-20.
17.McClanahan, V, Grant, Diplomatic immunity, New York, St Martin's
press, 1989, p 64.
18.Nahlik S.E, Development of Diplomatic Law, Accadémie de Droit
International (ADI), Recueil des cours, 1990, Tome III , p 291.
19.Nawaz M.K, “Is a Diplomatic Bag Open to Electronic Examination?”
Indian Journal of International Law, 1994, p 340.
20.Rousseau,C, droit international public, SIREY, Tome IV 1980, pp 92-
185.
21.Won- Mog Cho, diplomatic and consular law in the internet age,
Singapore Year Book of International Law, SYBIL , 10, 2006, pp117–
132.