لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه‌ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه‌ها و به‌ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آنها در ایران انجام نداده است.ما در این مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگی‌های حقوق تجارت، تجربه درخشان دادگاه‌های تجاری در فرانسه و نیز مشکلات ناشی از نبود این محاکم در یک نظام قضایی، ضرورت احیای این دادگاه‌ها را در ایران توجیه نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

class="a">Commercial courts are among the most important special courts. Some countries understood importance of these courts  in order to ,professional ,precise, rapid  and low cost hearing to the commercial litigations and add  it to other references in their judicial system. But there are not these important special courts in our judicial system and the lack of these courts sometimes prolongs the Process of hearing to the important and  sensitive  commercial  litigations with high pretension ,In despite of need for rapid and precise Determination. Until now there was no comprehensive and independent research and study about these courts , Especially the necessity or lack of necessity of them in Iran.We want to justify the necessity of revitalize these courts in Iran By referring to the specifications of commercial law, illustrious experience of commercial courts in France and the problems originated from the lack of these courts in a judicial system.Key wordsCommercial Litigations, Commercial Procedure, Special Court, General Court. 

فهرست منابع
الف) فارسی
1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمانده ی
فعالیت تجاری، تهران، انتشارات سمت، 1380 ، چ دوم.
2. امین، حسن؛ تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، 1382 ، چ
اول.
3. پروژه؛ نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی ، عباس تدین و غلامحسین
کوشکی، تهران، انتشارات سلسبیل، 1384 ، چ اول.
4. جنیدی، لعیا؛ قانون حاکم بر داور یهای تجاری بی نالمللی، تهران، انتشارات دادگستر،
1376 ، چ اول.
5. خلعت بری، امیر ارسلان؛ حقوق تجارت، تهران، مطبعه تجارت، 1312 ، چ اول.
6. راستین، منصور؛ حقوق بازرگانی، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران، 1353 ، چ سوم.
7. سماواتی، حشمت الله؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات میزان، 1378 ، ج اول، چ اول.
8. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385 ، ج اول، چ دوازدهم.
9. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385 ، ج سوم، چ هفتم.
10 . عیسئ تفرشی، محمد ؛ مباحثی تحلیلی از حقوق شرک تهای تجار ی، تهران ،
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378 ، ج اول، چ اول.
11 . متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، 1378 ، ج
اول، چ اول.
12 . محسنی، حسن؛ ترجمه آیین دادرسی مدنی فرانسه، تهران، انتشارات شرکت سهامی
انتشار، 1391 ، چ دوم.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 لزوم احیای دادگا ههای تجاری در ایران
57
13 . مهدوی، شیرین ؛ زندگ ینامه حاج محمدحسین کمپانی امین دارالضر ب، ترجمه
. منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک لو، تهران، نشر تاریخ ایران، 1379
ب) لاتین
14. Le Gal, J.-P, Droit commercial, 4 e édition, Paris, Dalloz, 1973.
15. Raviart, Eugene, Les tribunaux de commerce, Paris, Librairie des juris
classeurs, 1932.
16. Robert, Jean, Arbitrage civil et commercial, 4e édition, Paris, Dalloz,
1967.
17. Vincent, Jean, Procédure civile, 18e édition, Paris, Dalloz, 1976