بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. از یک سو  وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات، بدون تأمین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرم‌شناسان و جامعه­شناسان جنایی نیز در بررسی عوامل جرم‌زا، عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار می­دهند. بدیهی است مادامی‌که شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم از بین نرفته باشد، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. بنابراین هدف تدوین این مقاله این است که جرم و جنایت در ایران را از طریق برخی الگوهای اقتصادی مانند منحنی کوزنتس و شاخص فلاکت بررسی کند. برای تحقق این هدف از داده­های یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد به‌عنوان متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد رابطه معنی­داری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

class="a">One purpose of any government is achieving economic development and economic growth. Lack of crime is an efficient complement of development. Thus lawyers are interested in investigating all factors, including economic ones, affecting crimes. So long as economic situation is good the crime would be low. One purpose of this paper is investigating the crime in Iran by using some economic models. These models include Kuznets’s curve and misery index. For doing this research we are using the data for homicide and other crimes in a thirty years period for Iran. The results indicate that there is a significant relationship between crime and misery index at one hand and also crime and economic growth at the other.Key wordsCrime, Misery index, Economic growth, Kuznets’s curve. 

فهرست منابع
الف) فارسی
1. بابایی، محمدعلی و انصاری، اسماعیل ؛ تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم ، مجله
.31- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، بهار 1393 ، ش اول، ص ص 60
2. بانک مرکزی، بانک اطلاعات سری های زمانی.
. 3. پیکا، جرج؛ جر مشناسی، ترجمه: علی حسین نجفیابرندآبادی، انتشارات میزان، 1390
. اقتصاد جرم و جنایت، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1383
4. تیلور، یان؛ اقتصاد سیاسی جرم، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه: حمیدرضا ملک
. محمدی، تهران، انتشارات میزان، 1389
5. حسینینژاد، سیدمرتضی؛ بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از
.35- داده های تلفیقی، مجله برنامه و بودجه، بهمن و اسفند 1384 ، ش 95 ، ص ص 82
6. دادگر، یداله؛ مؤلف هها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
. و نور علم، 1389
7. دادگر، یداله و نظری، روحاله؛ ( 1392 )، بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر جرم و
.63- جنایت در ایران، مجله نامه مفید، پاییز، ش 99 ، ص ص 86
. 8. دانش، تاج زمان؛ مجرم کیست، جر مشناسی چیست، تهران، کیهان، 1388 ، چ 11
. دهخدا، علی اکبر؛ لغ تنامه، ج 5
9. صادقی، حسین، شقاقیشهری، وحید و اصغرپور، حسین؛ تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار
.63- بر جرم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار 1384 ، ش 68 ، ص ص 90
10 . صبوریپور، مهدی ؛ رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم، کمیسیون حقوقی و
. قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی
75
11 . صمدی، علیحسین؛ تورم، بیکاری و جرائم اقتصادی ، فصلنامه رفاه اجتماعی ،
.214- زمستان 1392 ، ش 51 ، ص ص 189
. 12 . طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان، قم، 1393
13 . عیسیزاده، سعید، مهرانفر، جهانبخش و مهرانفر، مهدی؛ بررسی ارتباط میان جرم و
شاخص های کلیدی اقتصاد کلان در ایران، نشریه راهبرد توسعه، بهار 1391 ، ش
.41- 29 ، ص ص 57
14 . فطرس، محمدحسن، دلائیمیلان، علی و قربانسرشت، مرتضی؛ اثرات فقر، بیکاری و
شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استانهای ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی ،
.342- پاییز 1391 ، ش 46 ، ص ص 321
. 15 . قانون مجازات اسلامی، 1392 ، ماده 2
16 . کوتر، رابرت و یولن، تامس؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه: یداله دادگر و حامده اخوان، انتشارات
دانشگاه تربیت مدرس، 1389 ، چ چهارم.
17 . گرشاسبیفخر، سعید؛ ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران ، فصلنامه رفاه
.401- اجتماعی، بهار 1390 ، ش 40 ، ص ص 423
18 . مداح، مجید؛ بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در
.75- ایران، مجله نامه مفید، تابستان 1390 ، ش 84 ، ص ص 90
19 . مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال های مختلف.
. 20 . مظلومان، رضا؛ کلیات جر مشناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1356
21 . مکیپور، ذبیحاله و ربانیخوراسگانی، علی؛ بررسی علل اقتصادی آسیب های
اجتماعی با تأکید بر رابطه تورم و جرائم در ایران، مجله پژوهشهای راهبردی
.79- امنیت و نظم اجتماعی، پاییز و زمستان 1392 ، ش 6، ص ص 98
22 . نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشم بیگی، حمید؛ دانش نامه جر م شناسی ، تهران،
. شهید بهشتی، 1377
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی
76
ب)لاتین
23. Ahmad, A, Sharafat, A, and Najid, A, “Crime and Economic Growth in
Developing Countries: Journal of Basic and Applied Scientific Research,
4(4), 2014, 31-41.
24. Anderson, D .A, “The aggregate burden of crime”, Journal of Law and
Economics, 42, 1999,611–642.
25. Becker, G, “Crime and Punishment”, The Journal of Political Economy,
76(2), 1968.
26. Brand, S and Robert P, The economic and social costs of crime. Home
Office Research Study n.217, London, 2000.
27. Buonanno, P, Fergussony, L and Vargasz, J. F, “The Crime Kuznets
Curve”,SerieDocumentos De Trabajo, 155, Abril de 2014.
28. Czabanski, J, Estimates of cost of crime: Berlin:Springer 2008.
29. Detotto, C and Vannini M, Counting the cost of crime in Italy, Workshop
on Applied analyses of crime: Porto Conte Ricerche 26 October 2009.
30. Detotto, C. and Otranto, Edoardo, (2010), “Does Crime Affect Economic
Growth?”, KYKLOS, 63 (3), August 2010, 330-345.
31. Detotto C and Manuela P, “Testing the effects of crime on the Italian
economy”, Economics Bulletin, 30(3), 2010.
32. Edmark, K, “the Effects of Unemployment on Property Crime: March
2003. http://www.nek.uu.se/pdf/wp2003.
33. Ehrlich, I, Participation in Illegitimate Activities: Journal of Political
Economy 81(3), 1973.
34. Enamoradoa, T., López-Calvab, L.F., and Rodríguez-Castelánb, C,
“Crime and growth convergence: Evidence from Mexico”, Economics
Letters, 12 August 2014.
35. European Commission, Review of Costs of Crime Literature, 2010.
http://www.costsofcrime.org/AnnotedBibliography.
36. Fallahi, F and Rodríguez, G, “Link between unemployment and crime in
the US ”, Social Science Research, 45, May 2014, 33-45.
37. Farrell, G, Sharon C, Ken C and Ken P, towards an economic approach
to crime and prevention, London, Macmillan press, 2000.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی
77
38. Gill. A., Yasir S .Gillani M .and Rehman H .UR, “Unemployment,
Poverty, Inflation and Crime Nexus, Pakistan Economic and Social
Review, 47(1), Summer 2009.
39. Goulas, E and Zervoyianni, A, “Economic Growth and Crime: The
Rimini Centre for Economic Analysis, WP 12-51, April 2012.
40. Gumus, E, “Crime in urban areas: An empirical investigation”, Akdeniz
I.I. B.F. Dergisi, 7, 2004.
41. Habibullah, M.S. and Law, S.H, “Crime and financial economic
variables in Malaysia, Journal of Social and Economic Policy, 4(2), 2007.
42. Habibullah, M.S. and Baharom, A.H, “Crime and economic conditions in
Malaysia, MPRA working paper, Universiti Putra Malaysia, 12. October,
2008.
43. Jones, G and Kutan A. M, Volatile Interest Rates, Volatile Crime Rates:
William Davidson Institute Working Papers Series2004-694,
44. William D, Institute at the University of Michigan Stephen M. Ross
Business School, 2004.
45. Kelly, M, “Inequality and Crime”, Review of Economics and Statistics,
82, 2000.
46. Kirton, C., Francis, A. and Gibbison, G, “Crime and Development: The
Jamaican Experience”, World Bank Report, 2003.
47. Kumar, S, “Crime and Economic Growth: Evidence from India”, MPRA
Paper No. 48794.
48. Kuznet, S. “Economic growth and Income Inequality”, The American
Economic Review, 45 (1),1955,1-28.
49. Neanidis, K. C. and Papadopoulou, V, “Crime, fertility, and economic
growth, Journal of Economic Behavior & Organization, 91, 2013,101-
121.
50. Necmiye, C¨omertler and Muhsin,Kar,“Economic And Social
Determinants Of The Crime Rate In Turkey”, Adnan Menderes
University, Kahramanmara¸sS¨ut¸c¨u ˙ Imam University, 2007.
51. Northrup, B and Klaer, J, “Effects of GDP on Violent Crime”, Georgia
Institute of Technology, 2014.
52. Omotor, D. G, “Socio-Economic Determinants of Crime in Nigeria”,
Pakistan Journal of Social Sciences 6(2), 2009.
53. Ranson, M, “Crime, weather, and climate change”, Journal of
Environmental Economics and Management, 67(3), May2014,274-302.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی
78
54. Rickman, N, and R. Witt, the Determinants of Employee Crime in the
UK, Economica, 74, 2007,161-175.
55. Roman, J. “The Puzzling Relationship between Crime and the
Economy”, September 24, 2013, http://www.theatlanticcities.com/jobs.
56. Saridakis, G and Spengler, H, Crime, Deterrence and Unemployment in
Greece, Loughborough University, Berlin, Januar. 2009.
57. Seals, A .and Nunley J, The effects of inflation and demographic change
on property crime, United Nations Office on Drugs and Crime,Centre for
International Crime Prevention, 2007.
58. Tang, C.F., Lean, H.H., “Will inflation increase crime rate?, Global
Crime 8 (4), 2007.
59. Tang, Chor F and Lean, Hooi H, “New evidence from the misery index
in the crime function”, Economics Letters 102, 2009.
60. Tang, C.F., The linkage among inflation, unemployment and crime rates
in Malaysia,Journal of Economics and Management, 3(1), 2009.
61. Teles, V. K. “The Effects of Macroeconomic Policies on Crime”,
Economics Bulletin, 11(1), 2004,1−9.
62. The Economist, Falling Together’, the Economist, 2011.
63. Turnovsky, S.J. Methods of Macroeconomic Dynamics. MIT Press,
Cambridge, 1995.
64. United Nations, World crime trends and emerging issues and responses
in the field of crime prevention and criminal justice, Vienna, 12-16 April
2014.
65. United Nations, UNODC Homicide Statistics, 2013.
66. Varuhas, J N.E, “The Economic Analysis of Law in New Zealand”,
Institute for the Study of Competition and Regulation Research Paper,
2005.
67. World Bank, “Crime, Violence and Development: Trends, Costs and
Policy Options in the Caribbean”, Report No. 37820, 2007.