شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آغاز سال 2011 در خاورمیانه همراه با جنبش‌های اعتراضی مردم به سیاست‌های سران دولت‌های عربی بود. موضوعی که سوریه هم از آن مستثنا نگردید. اما با فروکش نمودن این موج در اکثر کشورهای خاورمیانه و صرف‌نظر از میزان موفقیت‌های به دست آمده؛ اوضاع در سوریه به شکل دیگری رقم خورد که ماحصل آن 5 سال جنگ با بر جای گذاردن صدها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره و پناه‌جوی سوریه در کشورهای همسایه و همچنین حوزه اتحادیه اروپا است. درگیری‌های نظامی مستمر که از اوت 2011 به بعد در این کشور شکل گرفت و ظهور گروه‌های معارض با دولت، اعم از تروریستی یا غیرتروریستی و همچنین تسلط آنها بر بخش‌هایی از قلمرو سرزمینی آن کشور، بررسی مقوله شناسایی بازیگران غیردولتی را موضوع و هدف این تحقیق قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

>Year of 2011 in the Middle East began with the protest movements against repressive and discriminatory policies of authorities in Arab countries. Syria was not an exception in this case. But in spite of abating this wave through the majority of Middle East countries regardless the level of its success, the situation in Syria marked in another way which led to a five year war with hundreds of thousands of casualties as well as millions of refugees and displaced people who since then have been flooded into neighbor countries as well as countries through Europe area. Continuous armed conflicts began as of August 2011, led to shape dozens of groups weather terrorist or non-terrorist, conflicting Syrian government plus having occupied and dominated some major parts of Syrian territory. So in this research paper as our major goal subject, we are going to identify these non-state actors.Key WordsMiddle East, Syria, Armed Conflicts, Non-State Actors, Identification.

فهرست منابع
الف) فارسی
1. توکلی طبسی، علی و منصوری، فرنگیس؛ تعهد و التزام متخاصین به قواعد حقوق
بشر دوستانه در مخاصمه داخلی سوریه، مجله حقوقی بین المللی ، سال 32 ، بهار و
. تابستان 1394 ، ش 52 ، ص ص 159 الی 204
2. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین ؛ نقش کمیته صلیب سرخ در شک لگیری یا
شناسایی قواعد عرفی مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بی نالملل ی، تهران،
. انتشارات خرسندی، 1389
3. ضیایی، سید یاسر ؛ جدایی طلبی در حقوق بی نالمل ل، تهران ، انتشارات شهر دانش،
.1392
4. ضیایی، سید یاسر ؛ تأملی بر وضعیت شورشیان در حقوق بشردوستانه بین المللی،
135- فصلنامه آفاق امنیت، سال 5، زمستان 1391 ، ش 17 ، ص ص 158
5. عبداللهی، محسن؛ تروریسم حقوق بشر و بشردوستانه، تهران، انتشارات شهردانش،
.1388
6. فلسفی، هدایت الله ؛ صلح جاویدان و حکومت قانو ن، تهران، انتشارات فرهنگ نو،
.1390
7. کاسسه، آنتونیو؛ حقوق بی نالملل، به اهتمام: شریفی طراز کوهی، حسین، تهران، نشر میزان،
1391 ، چ سوم.
8. ممتاز، جمشید و رنجبریان ، امیر حسین؛ حقوق بی نالملل بشردوستانه مخاصما ت
مسلحانه داخلی، تهران، نشر میزان، 1387 ، چ سوم.
9. هنجنی، سید علی و شفیعی بافتی، نگین؛ ابعاد حقوقی بی نالمللی مخاصمات مسلحانه
. غیر بی نالمللی، تهران، نشر میزان، 1392
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیر یهای نظامی سوریه
104
ب) لاتین
A) Book and Articles
10. Arimatsu, Louise , Chodhury Mohbuba, “The Legal Classification of the
Armed Conflict in Syria, Yemen and Libya at International law”,
CHatham House, March 2014.
11. Canestaro, Nathan, Small Wars and the Law: Options for Prosecuting the
Insurgent in Iraq , Colombia Journal of International Law , No.43,2004.
12. Gasser, Hans Peter, “Act of Terrorism and in International Humanitarian
law”, International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 487, 2002.
13. Heinze, Eric .A, Law of Armed Conflict, paper presentation at the
International Studies Association Annual meeting, 2009.
14. Lopez, L., “UN Civil War: The Challenge of Applying International
Humanitarian Law to Internal Armed Conflict”, New York University
Law Review, No. 69, 1994.
15. Moir, Lindsay, “The Law of Internal Armed Conflict”, Cambridge
University Press, 2004.
16. Reisman, Michael, “After Shock: Reflections on the Implications of
September 11”, Yale Human Rights and Development Law Journal, Vol.
6, 2002.
17. Stanton, Jessica , With International Law of war During Civil War, paper
presented at the Annual meeting of the International Studies Association,
Hilton Hawaiian village, Honolulu, Hawaii, March 2005.
B) Reports
18. ICJ Reports (1949), Corfu Channel Case, (United Kingdom of Great
Britain and Ireland v. Albania).
19. ICJ Reports (1986), Case Concerning the Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua. (Nicaragua v. United States).
C) International Committee of the Red Cross (ICRC)
20. ICRC, Commentaries on the Common Article Three of Four Geneva
Conventions 1949, available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/com.
D) Resolutions
21. S/RES/2042, 24 April 2012.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیر یهای نظامی سوریه
105
22. S/RES/2043, 21 April 2012.
23. S/RES/2139, 22 February 2014.
24. S/RES/2161, 17 June 2014.
25. S/RES/2170, 15 August 2014.
26. S/RES/2178, 24 September 2014.
27. S/RES/2249, 20 November 2015.
28. S/RES/2254, 18 December 2015.
29. S/RES/2268, 26 February 2016.