حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقررات مربوط به سرمایه­گذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگ­بنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایه­گذاران خارجی در رابطه با سرمایه­گذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایه­گذاری یا اصطلاحاً مرحله پذیرش سرمایه­گذاری و مرحله پس از استقرار سرمایه­گذاری، حمایت­ از سرمایه­گذاری خارجی را مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملت­های کامله‌الوداد، هریک به نفع سرمایه­گذار باشد، به‌عنوان مهم‌ترین تعهد دولت­ها در مواجهه با سرمایه­گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران دیگر دولت­های عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین­الملل در رابطه با سرمایه­گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش می­شود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویه­های داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.معاهده منشور انرژی، سرمایه­گذاری خارجی، حمایت از سرمایه­ گذاری 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

class="a">Provisions on investment contained in chapter three of energy charter treaty are the cornerstone of the treaty that aim to promote and protect foreign investment in member states. To this end, the treaty confers some fundamental rights to foreign investors in host state in the relation to their investment. Compatible with treaty approach, this article addresses the protection of investment in two separated phase; pre-investment phase or so-called adoption of foreign investment by state, and after establishing investment. In this respect, Nondiscrimination through national treatment or MFN, whichever is the  more favorable, as the most important commitment of states in facing with a foreign investment in company with some other concepts such as obligation to accord at all times to Investments of Investors of other Contracting Parties fair and equitable treatment and observing minimum standards of international law will be discussed and try to, by comparing them with other similar instruments and arbitral practice, render a correct comprehension from treaty’s position.Key words Energy Charter Treaty, Foreign Investment, Protection of Investment. 

الف) فارسی
.1381/12/ 1. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب 19
2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، پیرامون سرمایه گذاری خارجی ، گزارش
.1373/8/4 ،1400708
3. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، تنگناهای سرمایه گذاری در ایران ، گزارش
. 1601428 ، خرداد 1375
4. پاکدامن، رضا؛ نظام حقوقی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه مطالعاتی
. و پژوهشهای بازرگانی، تهران، 1375
5. غفاری، سید محمدرضا؛ بررسی آثار پیوستن ایرا ن ب ه پیما ن منشو ر انرژی ،
. مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی، مرداد 1393
ب) لاتین
a) Books
6. Fatouros, Arghyrios A., "An international legal framework for energy
(Volume 332)." Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, The Hague Academy of International Law, 2008.
7. Gaillard, Emmanuel and McNeill, Mark, “The Energy Charter Treaty”,
in: YANNACA-SMALL, KATIA (Ed.), Arbitration Under International
Investment Agreements, A guide to the key issues, oxford university press,
2010.
8. Gaillard, Emmanuel, “How does the so-called 'fork-in-the-road' provision
in Article 26(3)(b)(i) of the Energy Charter Treaty work? Why did the
United States decline to sign the Energy Charter Treaty?”, in: Coop & C.
Ribeiro (eds)., INVESTMENT PROTECTION AND THE ENERGY
CHARTER TREATY, G. Juris Publishing, 2008.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 حمایت از سرمای هگذاری خارجی در معاهده منشور انرژی
132
9. Joubin-Bret, Anna, “Admission and establishment in the context of
investment protection”, in August Reinisch (ed.), Standards of Investment
Protection, Oxford University Press, 2008.
10.Oppenheim, International Law, edited by R. Jennings and A. Watts, and
Vol. I, Harlow, 1992.
11.Schreuer, Christoph H., “Fair and Equitable Treatment (FET):
interactions with other standards”, in: Coop, Graham and Ribeiro,
Clarisse (Ed.), Investment Protection and the Energy Charter Treaty,
huntington: juris publishing, 2008.
12.Yannaca-Small, A., “Fair and Equitable Treatment Standard in
International Investment Law”, in: INTERNATIONAL INVESTMENT
LAW: A CHANGING LANDSCAPE 73 (OECD Publishing 2005).
b) Articles
13.Dolzer, RUDOLF, ‘Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in
Investment Treaties,’ The International Lawyer, 39 (2005).
14.Gaillard, Emmanuel, “Treaty-based jurisdiction: broad dispute resolution
clauses’, NEW YORK LAW JOURNAL (N.Y. L.J.) No. 68, vol. 234,
(2005).
15.Houde, Marie-France and Pagani, Fabrizio, “MOST-FAVOUREDNATION
TREATMENT IN INTERNATIONAL INVESTMENT
LAW”, in: International Investment Law: A Changing Landscape A
Companion Volume to International Investment Perspectives, OECD
2005.
16.Pinsolle, Philippe, The Dispute Resolution Provisions of the Energy
Charter Treaty, INT ALR 86, London: Sweet & Maxwell, (2007).
17.Schreuer, Christoph H., ‘Fair and Equitable Treatment in Arbitral
Practice’, The Journal of World Investment & Trade, Geneva, Vol. 6, No.
3 (2005).
18.Selinova, Yulia, ‘The Energy Charter and the International Energy
Governance’ (2012) 3 European Yearbook of International Economic
Law.
19.Waelde, Thomas W., ‘International Energy Investment’ Energy Law
Journal, Vol. 17, No. 191 (1996).
20.Wawryk, Alexandra, International Energy Law: An Emerging Academic
Discipline (June 2, 2014). U. of Adelaide Law Research Paper No. 2014-
16, p.20. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2445267.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 حمایت از سرمای هگذاری خارجی در معاهده منشور انرژی
133
21.Yannaca-Small, K., “Interpretation of the Umbrella Clause in Investment
Agreements”, OECD Working Papers on International Investment,
2006/03, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/415453814578
c) Instruments
22.Agreement between the Federal Republic of Germany and the Hashemite
Kingdom of Jordan concerning the Encouragement and Reciprocal
Protection of Investments, BIT (2007). Available in:
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1347
23.Agreement between the Government of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the Government of the United Mexican
States for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, BIT
(2006). Available in:
24. http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2009
25.Convention establishing the European FreeTrade Association (EFTA), 4
January 1960, revised at 21 June 2001. Available in:
26. http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eftaconvention/
Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf
27.Dominican Republic-Central America-United States Free Trade
Agreement (CAFTA-DR), 2004. In: https://ustr.gov/tradeagreements/
free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-centralamerica-
fta/final-text
28.Energy Charter Secretariat, THE ENERGY CHARTER TREATY, A
READER’S GUIDE, 2002. Available in:
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT_G
uide_en.pdf
29.ENERGY CHARTER TREATY (ECT), FINAL ACT OF THE
EUROPEAN ENERGY CHARTER CONFERENCE, ANNEX 1,
Official Journal of the European Communities, L 069 , 09/03/1998 P.
0001 – 0116, 9.3.98
30.Final Act of the European Energy Charter Conference, Official Journal
of the European Communities, Official Journal L 380, 31/12/1994 P.
0003 – 0023
31.ILC, Draft articles on most-favoured-nation clauses (ILC Draft),
Yearbook of the international Law Commission, 1978, Vol. II, Part Two
32.ILC, “Comments of Member States, organs of the United Nations,
specialized agencies and other intergovernmental organizations on the
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 حمایت از سرمای هگذاری خارجی در معاهده منشور انرژی
134
draft articles on the most-favoured-nation clause adopted by the
International Law commission at its twenty-eighth session”, Yearbook of
the International Law Commission, 1978, Vol. II, Part Two
33.ILC, First Report of the ILC’s Special Rapporteur, Yearbook of the
International Law Commission, 1969, Vol. II
34.NAFTA Free Trade Commission, Notes of Interpretation of Certain
Chapter 11 Provisions, Statement on NAFTA Article 1105 and the
Availability of Arbitration Documents, July 31, 2001, B(3). available in:
http://www.sice.oas.org/tpd/nafta/Commission/CH11understanding_e.asp
35.North American Free Trade Agreement (NAFTA), 1992. In:
36. https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-
Trade-Agreement
37.UNCTAD, MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT: A SEQUEL,
UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II,
UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2010
d) Cases
38.Ad hoc Arbitration, Eureko B.V. v. Poland, Partial Award, 19 August
2005. Available at http://ita.law.uvic.ca/documents/Eureko-
PartialAwardandDissentingOpinion.pdf
39.ICJ, ElettronicaSiculaSpA (ELSI) (United States of America v. Italy),
Judgment, 20 July 1989
40.ICSID, Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No.
ARB/98/4, Award, 8 December 2000
41.ICSID, PSEG v. Turkey, ICSID Case No. ARB/02/5, Award, 19 January
2007
42.ICSID, Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID CASE No.
ARB/01/12, Award, 14 July 2006
43.ICSID, Noble Ventures. Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11,
Award, 12 October 2005
44.ICSID, Wena Hotels v. Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4, Award, 8
December 2000
45.ICSID, TecnicasMedioambientalesTecmed S. A. v. The United Mexican
States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award, 29 May 2003
46.ICSID, Noble Ventures Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11,
Award, 12 October 2005
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 حمایت از سرمای هگذاری خارجی در معاهده منشور انرژی
135
47.ICSID, AAPL v. Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Award, 21 June
1990
48.ICSID, AMT v. Zaire, Award, ICSID Case No. ARB/93/1, 21 February
1997
49.ICSID, ČeskoslovenskáObchodní Banka A.S. v. The Slovak Republic,
ICSID Case No. ARB/97/4, Award, 29 December 2004
50.ICSID, Azurix Corp. v. The Argentine Republic, CSID CASE No.
ARB/01/12, Award, 14 July 2006
51.ICSID, Siemens v. Argentina, ICSID CASE No. ARB/02/8, Award, 6
February 2007
52.ICSID, SGS SociétéGenérale de Surveillance, S.A. v. Pakistan, ICS1D
Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction, August 6, 2003
53.ICSID, PSEG Global, Inc., The North American Coal Corporation, and
Konya InginElectrikÜretimveTicaret Limited Sirketi v. Republic of
Turkey, ICSID Case No. ARB/02/5, Award, 19 Jan 2007
54.UNCITRAL, Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Czech
Republic, Partial Award, 17 March 2006
55.UNCITRAL, CME v. The Czech Republic, Partial Award, 13 September
2001
56.UNCITRAL, Ronald S. Lauder v. The Czech Republic, Award, 3
September 2001
57.LCIA, Occidental Exploration and Production Co. v. Ecuador, LCIA
Case No. UN3467, Award, 1 July 2004
58.SCC, Petrobart v. The Kyrgyz Republic, SCC Case No. 126/2003,
Award, 29 March 2005
59.SCC, NykombSynergetics Technology Holding AB v. Republic of Latvia,
Award, 16 December 2003
e) Internet sites:
60.http://www.energycharter.org
61.http://investmentpolicyhub.unctad.org
62.http://www.efta.int
63.https://www.nafta-sec-alena.org
64.https://ustr.gov/trade-agreements
65.http://ita.law.uvic.ca/documents
66.http://www.sice.oas.org
67.http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html