بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

کنوانسیون نیویورک ستون اصلی بنای داوری بین‌المللی و موفق‌ترین ابزار حقوقی در زمینه تجارت بین‌الملل است. اما مهم‌ترین چالش کنوانسیون نیویورک اجرای یکسان آن توسط کشورهای عضو است. در این ارتباط ماده ۵ کنوانسیون که حاوی جهات متعددی برای رد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است می‌تواند به‌عنوان مانعی در راه رسیدن به این هدف تعبیر شود. دادگاه‌های ملی با صدور آراء خود نقش نهایی را در شفاف‌سازی انواع موانع و چالش‌های شناسایی و اجرای آرای داوری ایفا می‌کنند. اکنون این پرسش مطرح است که ماده ۵ کنوانسیون بر اجرای یکسان این سند بین‌المللی چه تأثیری دارد و آیا ضرورتی برای اصلاح آن وجود دارد یا خیر. پژوهش پیش‌رو با اتکا به آراء قضایی در کشورهای عضو و با هدف تبیین چالش‌ها و موانع قضایی، محوریت موضوع تحقیق را روشن می‌نماید تا توانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

1. بهمئی، محمدعلی و مرادی، فهیمه؛ نقش دکترین
، 16 ، ش 61 / قرارداد داوری، فصلنامه تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1392
.(31- (ص ص 1
2. پورنوری، منصور؛ حمایت قضایی از آرای داوری در ایران، داوری نامه 1، انتشارات مرکزی
. داوری ایران، 1384
3. همتی کلوان، احمد؛ رویه قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در ایران،
. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1388
ب) لاتین
4. Blackaby, Nigel, et al. Redfern and Hunter on International Arbitration.
Oxon: Oxford University Press, 2009.
5. Böckstiegel, Karl-Heinz. "Public Policy and Arbitrability." ICC
Congress Series, No. 3, 1987, pp 183-184.
6. Born, Gary. International Commercial Arbitration, The Netherlands:
Kluwer Law International, 2009.
7. Born, Gary B, and Michael Jorek. ""dallah" and the New York
Convention." Arbitrators' Insights : Essays in Honour of Neil Kaplan :
Liber Amicorum Neil Kaplan, 2012, pp 25-33.
8. Davidson, Alan. The Law of Electronic Commerce, Cambridge
University Press, 2009.
9. Fouchard, Philippe, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, John
Savage, and Philippe Fouchard. Fouchard, Gaillard, Goldman on
International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law
International, 1999.
10. Gaillard, Emmanuel, and Pietro D. Di. Enforcement of Arbitration
Agreements and International Arbitral Awards: The New York
Convention 1958 in Practice. London: Cameron May, 2007.
11. Jaremba, Urszula. National Judges As Eu Law Judges: The Polish
Civil Law System. 2013.
12. Jarvin, Sigvard. "Irregularity in the Composition of the Arbitral
Tribunal and the Procedure." Enforcement of Arbitration Agreements
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک 1958 در ...
172
and International Arbitral Awards : the New York Convention in
Practice. (2008): 729-756.
13. Kronke, Herbert, Nacimiento, Patricia , Otto, Dirk and Port, Nicola
Christine, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,
The Netherlands, Kluwer Law International 2010.
14. Kronke, Herbert. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards: A Global Commentary on the New York Convention. Alphen
aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2010.
15. Lu, M. "The New York Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven
Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England."
Arizona Journal of International and Comparative Law. 23.3 (2006):
747-786.
16. Martinez, Ramona. “Recognition and Enforcement of International
Arbitral Awards Under the United Nations Convention of 1958: The
"refusal" Provisions”. The International Lawyer 24.2 (1990): 487–518.
17. Poudret, Jean-François, Sébastien Besson, Stephen Berti, and
Annette Ponti. Comparative Law of International Arbitration. London:
Sweet & Maxwell, 2007.
18. Redfern, Alan. Law and Practice of International Commercial
Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2004.
19. Van den Berg, A. J. Yearbook Commercial Arbitration 2008: Vol.
Xxxiii. Germany?: Kluwer Law International, 2008.
20. Van den Berg, A J. New Horizons in International Commercial
Arbitration and Beyond. The Hague: Kluwer Law International, 2005.
21. Van den Berg, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of
1958, The Hague, T.M.C. Asser Institute 1981.
22. Wolff, Reinmar. New York Convention: Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June
1958: Commentary. München: Verlag C. H. Beck, 2012.
ج) منابع اینترنتی
23. http://ebooks.cambridge.org/clr/case.jsf?bid=CBO9781316257548&id=
CBO9781316257548A008 (last visited on 07.29.2016).
24. http://interarb.com/clout/clout371.htm (last visited on 10.02.2015).
25. http://interarb.com/vl/g_co1927 (last visited on 06.02.2015)
26. http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11
&provision=389, p. 17 (last visited on 12.02.2015)
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک 1958 در ...
173
27. http://openjurist.org/487/f3d/928/termorio-sa-esp-group-llc-v-electrantasp
(last visited on 02.02.2015)
28. http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2010/46.html (last visited on
30.04.2015)
29. http://www.cremades.com/pics/contenido/File634528967311128688.pd
f (last visited on 09.03.2015)
30. http://www.nadr.co.uk/articles/published/ArbLawReports/Kanoria%20v
%20Guinness%202006.pdf (last visited on 06.03.2015)
31. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=110&seule=1 (last visited on 11.01.2015)
32. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=1139 (last visited on 12.01.2015)
33. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=135 (last visited on 10.02.2015)
34. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=140&seule=1 (last visited on 19.02.2015)
35. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=147 (last visited on 19.02.2015)
36. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=581 (last visited on 08.01.2015)
37. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=714 (last visited on 07.01.2015)
38. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=714 (last visited on 07.01.2015)
39. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=714 (last visited on 07.01.2015)
40. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=947 (last visited on 15.01.2015)
41. http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display
&id=1443 (last visited on 02.02.2015)
42. https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/191/191.F3d.194.97-
9615.97-9617.1998.html (last visited on 08.01.2015)
43. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/559/08-1198/ (last visited on
10.02.2015)
44. https://www.swissarbitration.org/sa/download/IPRG_english.pdf (last
visited on 06.02.2015)