استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

امروزه بازار اوراق بهادار به حدی وسیع گشته است که دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های پذیرفته شده در این بازار می تواند به انواع محتلف از اطلاعات نهانی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند و اوراق بهادار موضوع اطلاعات نهانی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند و اوراق بهادار موضوع اطلاعات را هر طور که به مصلحت بدانند معامله نمایند. همچنین ممکن است اطلاعات نهانی مستقیما مورد معامله قرار گیرند محافظه کارانه ترین شیوه استفاده از اطلاعات نهانی ارائه مشاوره به دیگران بر اساس این اطلاعات است ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار با عبارتی کوتاه و مجمل از این معضل یاد می کند. این مقاله به دنبال آن است تا به بیان زوایای مختلف استفاده از اطلاعات نهانی، ضرورت مقابله با آین پدیده اجتماعی را آشکار ساخته و با کمک سایر حقوقدانان زمینه سوء استفاده از این اطلاعات را از بین ببرد

کلیدواژه‌ها