دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390 
موضوع جعل و تزویر

عباس منصور آبادی؛ محمد جواد فتحی


طراحی فضاهای امن

حمیدرضا عامری سیاهوئی


جرم انگاری همچون آخرین چاره

نیلز جیربورگ؛ رحیم نوبهار؛ فاطمه نوبهار