دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1390 
3. موضوع جعل و تزویر

عباس منصور آبادی؛ محمد جواد فتحی


6. طراحی فضاهای امن

حمیدرضا عامری سیاهوئی


10. جرم انگاری همچون آخرین چاره

نیلز جیربورگ؛ رحیم نوبهار؛ فاطمه نوبهار