بزهکاران پیشینه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مدیریت خطر ارتکاب جرم

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

چکیده

بازگشت بزهکار به رفتار جنایی سابق از مظاهر ستیزه جویی فرد با جامعه ای است که در آن زندگی می کند. چنین حالتی به دلیل خطرناک بودن لذای تعیین مناسب ترین تدبیر مقابله،همواره مورد توجه خاص قانون گذاران بوده است. تحولات حقوق کیفری به طور عام و تاریخ حقوق کیفری ایران به طور خاص نشان می دهد که رویکرد سنتی نسبت به بزهکاران سابقه دار ، تشدید کیفر بوده است در حال حاضر حاضر بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر مجازات قانونی، نظارت و مراقبت را نیز به منظور مدیریت خطر ارتکاب جرم از سوی این قبیل بزهکاران پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز با تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی در سال 1387 جلوه ای از مدیریت احتمال خطر ارتکاب جرم را از سوی اینگونه بزهکاران ارائه نموده است. بررسی تدابیر مقابله با بزهکاران سابقه دار و مکرر در اندیشه و آرا دانشمندان و قوانین بعضی کشورها با تاکید بر رویکرد تقنینی ایران موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها