دوره و شماره: دوره 14، ویژه نامه شماره 7 - شماره پیاپی 4، زمستان 1390 
2. مقتضای اطلاق ضمان قراردادی

گودرز افتخار جهرمی؛ سهیل طاهری


7. نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر

امیر حسین آبادی؛ محمد غلامعلی زاده