دوره و شماره: دوره 14، ویژه نامه شماره 7 - شماره پیاپی 4، بهمن 1390 
مقتضای اطلاق ضمان قراردادی

گودرز افتخار جهرمی؛ سهیل طاهری


نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر

امیر حسین آبادی؛ محمد غلامعلی زاده