نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

مسئولیت مدنی، در رویکردی به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال تقسیم می شود. دو مصداق اخیر که در مواردی به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی(مسئولیت ناشی از فعل شخصی) قلمداد می شوند، در حقیقت از چهره های خاص و مختلط مسئولیت مدنی هستند و به همین اعتبار در نظام های نختلف حقوقی، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، مصداقی از مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اموال است برای تحقق این چهره ی خاص، علاوه بر اجتماع ارکان عام مسئولیت مدنی(فعل زیان بار، ضرر و وجود رابطه ی سببیت) وجود شرایط اختصاصی در قالب "نقش فاعلی و پدیدآورنده ای وسیله یموتوری در ایجاد ضرر" و"بودن وسیله ی موتوری تحت محافظت یا تصرف مدعی علیه" ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی یکی از شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، تلاش می شود با بیان رویکرد حقوقی دیگر کشورها و مراجعه به قوانین مربوطه، موضع قانون گذار داخلی در خصوص نقش فاعلی وسیله ی نقلیه ی موتوری در ورود خسارت مورد لحاظ قرار گرفته و مشخص شود.