دوره و شماره: دوره 14، شماره 107، اسفند 1390 
واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ غلامحسین آماده


موافقان و مخالفان مالکیت فکری

عبدالهادی وحید فردوسی؛ محسن خدمتگزار