دوره و شماره: دوره 14، شماره 107، زمستان 1390 
1. واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ غلامحسین آماده


12. موافقان و مخالفان مالکیت فکری

عبدالهادی وحید فردوسی؛ محسن خدمتگزار