تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

تغییرات آب و هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامدهای که ناشی از فعالیت های بشر است نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است.با طرح موضوع تغییرات آب و هوایی در شورای امنیت سازمان ملل مسئله در چارچوب امنیت جامعه ی بین المللی قرار گرفته و اگر وضعیت اقلیم امروز و اعمال بشر برای تشدید این تغییرات هم چنان ادامه پیدا کند کره زمین در آستانه ی فاجعه ی تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد بنابراین تغییرات آب و هوایی نگرانی و دغدغه ی مشترک بشریت است و تاکید بر همکاری جهانی در کنترل گازهای گلخانه ای با ابتنا بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و شناسایی مسئولیت لولیه ی دولت های توسعه یافته برای انتشار و مبارزه با گازهای گلخانه ای مورد نظر است. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛امری که می تواند تمدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده ی 39 منشور ملل متحد به شمار می آید . از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 39،40،41،42 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. به این ترتیب شورای امنیت دارای اختیارات صریح برای واکنش به پیامدهای و علل تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد.