قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

قضیه ی ژنوساید اولین فرصت در صحنه بین المللی برای احراز مسئولیت ناشی از جرم ژنوساید بود مبنای طرح دعوا، قتل عام بیش از هفت هزار مسلمان بوسنیایی به دست ارتش صربکا(صرب های بوسنی) در شهر صربرنیتسا و انتساب این اعمال به صربستان بوده است . در رابطه با انتساب اعمال جمهوری صربسکا به صربستان دو ضابطه قابل طرح است. نخست ضابطه ی کنترل کلی و دوم ضابطه ی کنترل موثر. ضابطه ی کنترل کلی پیش تر در رویه ی دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مورد تایید قرار گرفته بود. اما دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به قضیه ژنوساید این رویه را مورد تایید قرار نداد، بلکه رویه ی سابق خود در قضیه ی نیکاراگوا مبنی بر پذیرش ضابطه ی کنترل موثر را تایید نمود و چنین نتیجه گرفت که صربستان از طریق ارگان خود مرتکب ژئوساید نشده است