دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1390 
3. مفهوم مصلحت عمومی

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


4. اصول حاکم بر مجازات های بدنی

باقر شاملو؛ حسن نصیرباغبان