اصول حاکم بر مجازات های بدنی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

اجرای مجازات ها براساس اصولی صورت می گیرد که در تمامی کیفرها باید رعایت گردد. مجازات های بدنی یکی از انواع مجازات هایی است که بر حسب ماهیت کیفر تقسیم بندی گردیأه است. این نوع مجازات ها از اصولی خاص تبعیت می کننند که باعث تمایز آنها از دیگر مجازات ها می گردد. گرچه این اصول را می توان در برخی از سایر کیفرها نیز مشاهده نمود، ولی وجود این اصول در کیفرهای بدنی بسیار بارز است. رنج آور بودن ترذیلی بودن، شاید بودن، انتقام جویی و سزادهی از اصول خاص حاکم بر مجازات های بدنی می باشند. معنا و مبنای وجودی اصول فوق چیست؟ این اصول چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در شرایط اجتماعی امروز و با توجه به نظام کیفری ایران، مجازات های بدنی چگونه ارزیابی می شوند و از چه جایگاهی برخوردارند؟ مجموعه ای از این مباحث در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد