بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 مربی و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

3 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان است. به همین منظور 77 نفر زندانی با سابقه ،72 نفر زندانی بی سابقه و 75 نفر از افراد غیر زندانی کرمانشاه داوطلبانه در تحقیق شرکت داده شدند و پرسشنامه فراشناخت و مقیاس تحمل ابهام را تکمیل نمودند. نتایج آنالیز واریانس چند متغییری (مانوا)نشان داد که میانگین باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نگرانی و باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نیاز به افکار کنترل در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه و در زندانیان بی سابقه بیشتر از رندانیان باسلیقه بوده است میانگین باورها در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر در زندانیان بی سابقه و با سابقه نیز بیشتر از غیر زندانیان بوده است همچنین میانگین تحمل ابهام زندانیان بی سابقه و غیر زندانیان بیشتر از زندانیان با سابقه بوده و در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه بوده است. اما بین میانگین کنترل شناختی و خود آگاهی شناختی در سه گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد