مفهوم مصلحت عمومی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مصلحت عمومی یکی از مفاهیم بنیادین سیاست، حقوق و اخلاق است. اما به گواهی کاربردهای گوناگون این مفهوم و اختلافات نظری برآمده از این کاربردها، معنای این واژه چندان روشن نیست در این نوشتار به بحث از معنا، ویزگی ها . مصادیق مصلحت عمومی خواهیم پرداخت. این بحث بر یک فرض بنیادین استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقیقت، مصلحت عمومی همان " نفع حیات جمعی" است. به این ترتیب مصلحت عمومی امری است که به کیان جمع و اصل زندگی جمعی مربوط می شود و ، از این رو از ماهیتی جمعی، حداقل (اقتضای حداقلی عدالت)،آلی و اخلاقا بی طرف برخوردار است