افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دامغان و عضو انجمن ایرانی حقوق جزا.

چکیده

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت هایی می باشند لکن در نحوه اجرای کیفر در فرض جمع مجازات ها دارای تفاوت هایی هستند به نوعی که قانون گذار مصر بر خلاف قانون گذار ایران اقدام به پذیرش قاعده نسبی بودن جمع مجازات در تعدد مادی نموده است و در بسیاری از موارد مجازات مورد حکم را در مرحله اجرا با هم ادغام می نمایند