رویکردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین الملل

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عذفی و در حال توسعه محسوب می شود . این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نو ترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفاه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبران خسارات ناشی از فعالیت های منع شده در حال تجربه رویکردهای جدید و متفاوتی است شناخت این رویکردها و مطالعه علل فلسفی پیدایش آنها به درک قواعد در حال ظهور نظام مسئولیت در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از نظر این مقاله، سه رویکرد پیشگیری؛ خصوصی سازی؛و جمعی کردن مسئولیت ، رویکردهای اصلی نظام حقوق بین الملل در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده هستند.