سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.

چکیده

نظام انتخاباتی در معنی خاص مجموعه ای از فرمول ها و روش هاست که در قوانین انتخاباتی کشورها وارد می شود تا بر آن اساس کار انتخاب نمایندگان از میان کاندیدادها توسط رای دهندگان و تقسیم کرسی های پارلمان میان منتخبین صورت پذیرد. بیش از یک قرن از مشروطیت و تاسیس مجلس قانون گذاری در ایران می گذرد،و از این رو بیش از یکصد سال است که در ایران قانون انتخابات،نظام انتخاباتی و انتخابات پارلمانی وجود دارد. در طول این دوران تحت تاثیر تحولات عمده ی سیاسی و اجتماعی کشور، نظام انتخاباتی به صورت طبیعی در قوانین انتخابات ایران انعکاس یافته است. در این مقاله علاوه بر تحقیق و کنکاش تاریخی در مورد منشا پیدایش اولین نظام انتخابات پارلمانی در تمامی قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی ایران تا زمان حال مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است. همچنین در بخشی جداگانه، تحولات محتوایی قوانین انتخابات ایران،با توجه خاص به موضوع نظام انتخاباتی در این قوانین ف مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است.