رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق.

چکیده

نحوه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره یکی از مسائلی است که در نظام بین المللی حقوق دریاها،به ویژه کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها مسکوت مانده است و تا کنون هیچ معاهده ی چند جانبه ی عام دیگری نیز به این موضوع اختصاص نیافته است .چنین منابعی چه در امتداد مرزهای تجدید حدود شده ی فلات قاره قرار گیرند و چه در محدوده ی فلات قاره مورد ادعاهای متلافی دولت ها واقع شوند به طور بالقوه زمینه ساز بروز اختلاف راجع به ماهیت و حدود حقوق دولت های سهیم در آن منابع است. این مقاله رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره را مورد بررسی قرار می دهد و به ویژه در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا در پرتو رویه ی بین المللی دولت ها، یک قاعده ی حقوق بین الملل عرفی که دولت ها را ملزم به همکاری در زمینه ی چنین منابعی نماید و جود دارد یا نه