نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

تحقیق حقوق و حقوق بشر مهاجران نیازمند برقراری تعادل و توازن میان حقوق و تکالیف آنان با منافع دولت های میزبان و شهروندان است البته حقوق بنیادین بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان با استناد به منافع ملی آن را تعطیل نمود، اما شاید برخی تمایزات میان حقوق مهاجران و شهروندان به استناد منافع ملی و شرایط خاص قابل توجیه باشد. در این راستا یکی از مسایلی که قابل طرح است جذب و ادغام مهاجران در جامعه ی میزبان می باشد، چرا که در غیر اینصورت تعارض های فرهنگی ، مذهبی و... می تواند آثار زیان باری بر جامعه ی میزبان و فرد مهاجر داشته باشد. نکته ای که نباید فراموش شود این است که یک ره یافت آرمان گرایانه به سود مهاجران می تواند با واکنش منفی دولت و جامعه ی میزبان مواجه شده و قابلیت تحقق نداشته باشد؛ بنابراین ره یافتی متوازن و متعادل در عمل می تواند منجر به نتایج مطلوب تری شود.