تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری

نویسندگان

1 دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده است. در بستر چنین دادرسی،دلیل به عنوان مرکز ثقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد کیفر مجرمان در اجتماع هرچند یکی از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هر گونه ابزار و وسطله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید شیوه های غیر قانونی نمی تواند متصف و وصف انصاف و عدالت گردن و در چنین وضعیتی صحبت از دادرسی منصفانه، خود ناعادلانه است.دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقیق عدالت و دادرسی منصفانه است ، نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کار گیری آنها در فرایند رسیدگی های کیفری است.

کلیدواژه‌ها