طراحی فضاهای امن

نویسنده

گروه مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور هرمزگان

چکیده

امروزه بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجتماعی و ترس ناشی از آن به مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است. با وجود اینکه مولفه های موثر در ارتکاب جرم فراوان می باشد، در این مقاله تاکید شده است که یک طرحی مناسب می تواند با تلفیق اصول ساده پیشگیری وضعی از جرم به برقراری امنیت در مناطق مسکونی کمک نماید

کلیدواژه‌ها