حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق بشر است این حق نه تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی است که در نسل سوم حقوق بشر مقوله بندی می شود بلکه همچنینی لازمه تحقیق بسیاری از حق های بشری مدنی و سیاسی یا اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. با این حال، ایفای حق یاد شده مستلزم سطحی از توسعه است که به نوبه خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو جامعه بین المللی از دهه نود میلادی به این سو ترویج ایده " توسعه پایدار" را در کلیه سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در دستور کار خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها