دوره و شماره: دوره 12، شماره 50، آذر 1388 
حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی

سیدمحمد هاشمی؛ مجتبی همتی؛ حسن اسماعیل زاده


استصناع در فقه و حقوق ایران

غلاملی سیفی زیناب؛ منصوره حسن زاده


اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران

رجب گلدوست جویباری؛ افشین عبدالهی


صلاحیت جهانی

ژرودلا پرادل؛ سیدعلی هنجنی