دوره و شماره: دوره 12، شماره 50، پاییز 1388 
3. حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی

سیدمحمد هاشمی؛ مجتبی همتی؛ حسن اسماعیل زاده


6. استصناع در فقه و حقوق ایران

غلاملی سیفی زیناب؛ منصوره حسن زاده


8. اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران

رجب گلدوست جویباری؛ افشین عبدالهی


16. صلاحیت جهانی

ژرودلا پرادل؛ سیدعلی هنجنی