نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

حقوق اسرار تجاری از مباحثی است که از یک سو با حقوق مالکیت های فکری مرتبط است و از سوی دیگر به حقوق رقابت پهلو می زند، و همچنین با توجه به ماهیت خاص خود، در چارچوب حقوق اطلاعات قرار می گیرد.بسته به شرایط و نوع رابطه میان دارنده ی اطلاعات محرمانه و دیگران ، حمایت از اسرار تجاری به طرق مختلفی صورت می گیرد که شایع ترین آن، استفاده از قراردادهای محدود کننده و عمده ترین آن ها، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم ترغیب و قرارداد رازداری است . این مقاله سعی دارد پس از تبیین مفهوم اسرار تجاری، به تحلیل مفهوم، شرایط اعتبار و شیوه ی حمایت از اسرار تجاری به وسیله قراردادهای محدود کننده در حقوق آمریکا،انگلستان، فرانسه و ایران بپردازد.

کلیدواژه‌ها