دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، شهریور 1388 
عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری

رجب گلدوست جوبیاری؛ جهاندار اکبری