دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، تابستان 1388 
8. عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری

رجب گلدوست جوبیاری؛ جهاندار اکبری


14. پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل

مایکل گلنون؛ صابر نیاورانی