رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه "در پرتوکنوانسیون اروپایی حقوق بشر"

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دارسی کیفری نیست صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی یا غیر قضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده ، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخله کننده (مستقیما یا غیر مستقیم) در دعوی و همچنین رسانه ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را یبل از اعلام مجرمیت یا منتخب بودن وسیله مرجع ذی صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورتمی پذیرد ندارند. در برخی موارد ، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیر مستقیم یک مجازات اداری و انضباطی می تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات های کیفری برای شخص در معرض این مجازات ها باشد. بر همین اساس رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه، و با در نظر گرفتن برخی معیارها، در خصوص رعایت اصل رائت در ماده2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن ، در نظر گرفته است.