پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل

نویسندگان

1 استاد حقوق بین الملل مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر و دانشگاه تافت ، مدفورد ، ماساچوست

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق بشر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران رشته حقوق بین الملل امروز بر این باورند که قاعده آمره، اساسی ترین پایه حقوق بین الملل مدرن است. حال آن که این قاعده با گونه ای دگدیسی ناقص از دنیای حقوق داخلی به عرصه حقوق بین الملل پا گذارده و به ه»ین مایه، از ابتدای طرح آن در هنگام تدوین کنواسیون وین حقوق معاهدات، همواره آماج انتقادهایی بس جدی از سوی حقوقدانان و برخی کشورها بوده است. امروزه کم ترین حقوق دانی است که تصور نکند قاعده توسل به زور یا بسیاری از قواعد مهم حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره نباشند و به تعبیری شاید بتوان گفت که بیشتر، وجود این قاعده را در حقوق بین الملل یک امر بدیهی قلمداد می کنند و گاه بی هیچ تامل قاعده یا قواعدی را که از اهمیت بسیار زیادی نیز برخوردارند از جمله قواعد آمره می خوانند