سخنی درباره رایی که در زمینه مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بیشتر کشورهای جهان، رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل می دهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاه ها توسط حقوق دانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار می گیرد مجلاتی که در زمینه حقوقی در ایران انتشار می یابد، این نقص عمده را دارد که از رویه قضایی خالی است. علت هم آن است که این آراء منتشر نمی شود و در معرض قضاوت همگان قرار نمی گیرد. حال که چنین است،بسیار مغتنم می باشد که هر وقت به رایی دسترسی پیدا شود که آموزنده باشد، در این گونه مجلات درج گردد و در صورت امکان تحلیل و بررسی شود. رایی که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته در خصوص مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است. دادگاه صادر کننده بدون توجه به مبانی قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامت شده مبادرت به صدور رای نموده است. مطمئنم که مطالعه این مقاله برای حقوق دانان به طور اعم و دانشجویان حقوق بالاخص، مفید و آموزنده خواهد بود. حمل و نقل دریایی- مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی- بارنامه دریایی- قانون دریایی ایران- کنوانسیون 1924 بروکسل

کلیدواژه‌ها