عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری

نویسندگان

---

چکیده

یکی از شرایط مهم بهره مندی از حق محاکمه عادلانه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و صدور حکم در اسرع وقت است. چنان چه فرایند دادرسی بی هیچ دلیل موجه و قانونی دچار اطاله غیر طبیعی و غیر منطقی شود قطعا بر اساس دادرسی عادلانه لطمه می زند، هرچند که در نهایت هم حکم به نفع صاحب حق صادر شود. احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است. در مقاله حاضر سعی می شود تا مهم ترین عوامل منتسب به نیروی انسانی (عوامل انسانی) که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به طولانی شدن غیر طبیعی دادرسی می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرند.