نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گرچه امروزه همه نظام های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیر منقول اتفاق نظر دارید، با این حال همه نقش واجدی را به ثبت در بیع مال غیر منقول اعطاء نمی نمایند. برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت ، شرط انتقال مالکیت به خریدار تلقی شده است در حقوق فرانسه ، شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث می باشد. در حقوق ایران، در مورد نقش مثبت در بیع مال غیر منقول اختلاف نظری جدی وجود دارد. لذا در این مقاله سعی شده است در پرتو مطالعه راه حل حقوق فرانسه، راه حل مناسب برای حقوق ایران جستجو شود.