انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

انتخاب رئیس جمهور فرانسه برای پنج سال و با رای گیری همگانی مستقیم است و هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب گردد. انتخاب ریاست جمهوری با ظام اکثریت مطلق دو مرحله ای و آغاز رای گیری با دعوت دولت است انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پیش از پایان اختیارات رئیس جمهور در حال فعالیت صورت می گیرد. در موارد غیاب یا اعلام مانعیت قطعی رئیس جمهور توسط شورای قانون اساس رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، مگر در صورت قوه قاهره به تشخیص شورای قانون اساسی، حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پس از آغاز غیاب یا اعلام ویژگی قطعی مانعیت انجام می پذیرد. فوت یا مانعیت هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری می تواند تحت شرایطی زمان برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهور بعدی را با تاخیر مواجه کند. اگر در محدوده هفت روز پیش از تاریخ مقرر برای ثبت نام داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از این تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبی را اعلام کرده است فوت نماید یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی می تواند تصمیم به تعویض انتخابات بگیرد. اگر پیش از مرحله اول یکی از داوطلبان فوت کند یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی تعویق انتخاب را اعلام می کند. در موار فوت یا مانعیت یکی از دواطلب حائز بیشترین آرا در مرحله اول پیش از کناره گیری احتمالی شورای قانون اساسی اعلام می کند که باید از نو تمام انتخاباتی انجام شود. در صورت فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حاضر در مرحله دوم نیز به همین ترتیب عمل می شود. شورای قانون اساسی بر سلامت انتخاب رئیس جمهور مراقبت، به شکایات رسیدگی و نتیجه نهایی را اعلام می کند.