جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پرسش اصلی ماهطت حقوقی سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این مقاله این است که اطن سازمان ها ماهیتی غیر حاکمیتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این مقاله با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه مقاله ( البته با تدبیق بیشتر آن) اثبات شده است.