قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

چکیده

دوران کودکی یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگانی انسان است. دورانی که شخصیت افراد در آن شکل گرفته و پایه ریزی می شود امروزه ثابت شده است که کودکان فقط به توجه و مراقبت جسمی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید سایر ابعاد زندگی کودک، از جمله ابعاد اجتماعی و حقوقی را نیز در برگیرد. ابعاد حقوقی و اجتماعی به نوبه خود جایگاهی محوری در چگونگی شکل گیری شخصیت و هنجارپذیری کودکان دارند. به همین دلیل چگونگی تعریف مسئولیت والدین و نیز رفتار آنها با کودک از اهمین برخوردار است. زمانی که والدین، کودک را از یک کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند. بحث تعارض قوانین در رابطه با حقوق کودکان مطرح می شود در این مقاله سعی شده است تا به بررسی قواعد حل تعارض مربوط به کودکان در حقوق انگلیس (به عنوان پیشگام در حقوق عرفی) پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها