اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

از مباحث مورد اختلاف بین حقوقدانان و قضات، حق متهم برای بیان آخرین دفاع و تکلیف یا عدم تکلیف با اخذ آن از سوی قضات می باشد. عده ای فقط در مواردی خاص اخذ آخرین دفاع را تکلیف دادگاه دانسته اند و حتی به اینکه آیا بیان آخرین دفاع حق متهم است یا خیر، اشاره ای نکرده اند. ولی به نظر می رسد که اخذ آخرین دفاع از تکالیف دادسراها و دادگاه ها و بیان آن از حقوق متهم است؛ چرا که وقتی که جرمی به متهم نسبت داده شده و حیثیت اجتماعی او مورد خدشه واقع می شود،نظام قضایی کشور بایستی نسبت به متهم نسبت به متهم حساسیست بیشتری از خود نشان دهد و رعایت کلیه ی حقوق متهم را به موجب قوانین و راه کارهای قضایی سرلوحه تکاۀیف خود قرار دهد تا حقوق متهم به درستی تامین شود. ضمن آنکه اصل برائت نیز که به نفع متهم استت چنین اقتضائاتی دارد. در این مقاله سعی شده است که این دیدگاه به طور تفضیلی مورد بحث و توجیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها